Batteriene skal utplasseres på to utvalgte steder i det lavspente distribusjonsnettet, hvor funksjonaliteten testes ut med tanke på å utjevne effekttopper i nettet. I tillegg vil testen gi svar på hvordan avanserte batteriløsninger kan bidra til å bedre kvaliteten på strømforsyningen, melder Elvia i en pressemelding.

-  I pilotprosjektet vil vi teste batteriteknologien i samarbeid med kunder i områder hvor det erfaringsvis kan oppstå forsyningsproblemer i høylastperioder. Det kan være strøk hvor det er langt mellom kundene, men også områder med betydelig økning i strømuttaket, for eksempel som følge av lading av elbiler.

- Målet er å redusere våre kostnader for nettoppgraderinger og å lette utrullingen av elbiler til flere husstander, sier Alf Inge Tunheim, prosjektleder i Elvia. 

- Overgang til elbiler i stor skala, vil kunne medføre utfordringer for nettdriften i enkelte områder.

- Teknologien vi utvikler nå, vil bidra til at vi unngår “elbil-flaskehalser”, noe som er viktig for det grønne skiftet, sier Tunheim.

Pilotprosjektet inngår i hovedprosjektet  “Fleksibilitet i lavspenningsnettet”, som er en del av det nasjonale prosjektet “Intelligent distribusjon av elektrisitet” (IDE) i regi av Smartgridsenteret og delfinansiert av Enova. Hovedprosjektet skal kartlegge mulige løsninger for ulike utfordringer i strømforsyningen, med hovedvekt på lavspenningsnettet.

- For oss er dette et veldig spennende pilotprosjekt, der vi får testet ut viktig og avansert funksjonalitet i felt. Det vil gi oss uvurderlig erfaring og kompetanse som vi tar med oss for videreutvikling av markedet i Norge og internasjonalt, sier Morten Schøyen, Chief marketing officer i Pixii.