Strømforbruket i Norge gikk kraftig ned i 2022 i forhold til 2021, med hele 4 % totalt for hele landet. 

- Oppdaterte tall for 2023 viser at forbruket fortsetter å synke sammenlignet med de foregående årene. Den kraftige reduksjonen vi så i strømforbruket i 2022 ser ut til å vedvare, sier Maren Esmark, seksjonssjef i NVE ifølge nve.no.

Den største reduksjonen er fortsatt i sørlige Norge (NO1), men også i Nord-Norge (NO4) er det redusert strømforbruk hos husholdningene første halvår i 2023. Det temperaturkorrigerte forbruket for husholdninger i Nord-Norge i perioden januar til juni var 2 prosent lavere enn i samme periode i fjor. 

- Vi ser nå at husholdningene i alle deler av landet har redusert strømbruken siden 2021, trolig som en konsekvens av høyere strømpriser. Vi vet ennå ikke hvor mye av reduksjonen i forbruket som kommer fra varige tiltak for energieffektivisering, sier Esmark. 

Husholdningenes strømforbruk i sørlige Norge er nesten uendret fra 2022, med kun en liten økning på 1,4 %, og det til tross for at strømprisen er lavere. Tallene er korrigert for temperaturforskjeller mellom årene.* Det er viktig å huske at forbruket i 2022 var betydelig redusert sammenlignet med 2021. Husholdninger i sørlige Norge reduserte strømforbruket med hele 12 % i perioden januar til juni 2022 sammenlignet med samme periode i 2021. 

Strømforbruket til tjenesteytende sektor første halvår i 2023 i sørlige Norge er sterkt redusert, også når det sammenlignes med mars til juni 2020 hvor mange aktører holdt stengt på grunn av covid-19. For tjenesteytende sektor i sørlige Norge viser tallene for 2023 en nedgang på 5,9 % fra det allerede reduserte nivået i 2022. I nordlige Norge er trenden for tjenesteytende sektor omvendt, og strømforbruket har økt med 4,3 % sammenlignet med 2022. Fra 2020 til 2023 har forbruket i tjenesteytende sektor i nordlige Norge økt med 14,3 %. 

Analysen NVE har gjort benytter seg av aggregerte tall fra Elhub, der totalforbruket er oppgitt uten temperaturkorrigering og uten nettap.

Data over strømforbruk tilgjengelig på NVEs nettsider 

NVE har laget en nettløsning hvor man kan gå inn å se på utviklingen i strømforbruket de tre siste årene. I nettløsningen kan man velge faktisk og temperaturkorrigert forbruk og hvordan forbruket fordeler seg på ulike måneder, sektorer og i de ulike prisområdene. I den samme rapporten kan du også se strømpriser både med og uten strømstøtte. 

Nettløsningen og tallene kan sees her:  Energibruk - NVE 

Råd for energisparing hjemme og i kommunene 

Sammen med Enova har NVE i vinter hatt en informasjonskampanje rettet mot befolkningen, med tips og råd om energieffektivisering. Se www.sparenergi.no

 NVE har i samarbeid med KS og Norsk kommunalteknisk forening hatt webinarer med fokus på tiltak som kan gjøres i kommunesektoren. Webinarene er tilgjengelige på NKFs nettsider (Energi til fredagskaffen: Webinarekke om strømsparing og energieffektivisering i din kommune - Norsk Kommunalteknisk Forening (kommunalteknikk.no) og omhandler blant annet erfaringer med å prioritere strømsparingstiltak, energisparekontrakter (EPC)** og installasjon av solceller og gode varmeløsninger.