Dette melder Miljødirektoratet.

Kuldemedier, som brukes for eksempel i kjøleskap og varmepumper, og som bryter ned ozonlaget, er faset ut. Men det finnes fremdeles i kasserte produkter.

Disse og mange av erstatningsstoffene er også sterke klimagasser.

Det er viktig både å hindre lekkasjer av gasser fra utstyr i bruk, og å samle inn alle slike gasser når utstyr tas ut av bruk.

Innsamlet mengder sterke klimagasser

  • 1200 tonn sterke klimagasser er samlet inn fra blant annet kuldeanlegg i Norge fra 2009 til 2021.
  • Siden 1991 har Stiftelsen Returgass sørget for at disse gassene samles inn og destrueres forsvarlig. Returordninger for elektroavfall bidrar også til at gasser brukt i kuldekrets og isolasjonsskum i kjøleskap blir samlet opp.
  • Innsamlingen skjer på anlegg for resirkulering av hvitevarer, eller desentralisert ved at gassen samles inn ute på de enkelte anlegg hvor gassen har vært brukt.
  • Disse gassenes klimaeffekt tilsvarer 5,1 millioner tonn CO2. Til sammenligning var de totale norske utslippene av klimagasser på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2022.
  • Den totale mengden innsamlet gass over hele perioden utgjør over ti prosent av de årlige totale utslippene av klimagasser i Norge, slik disse beregnes i henhold til retningslinjene fra FNs klimakonvensjon.

 

Mengden innsamlet klimagasser og ozonreduserende stoffer fra 2009 til 2021 utgjør over ti prosent av de årlige utslippene av klimagasser i Norge, målt i CO2-ekvivalenter. Figur: Miljødirektoratet.

 

Gasser fra kjøleskap, frysere og andre kuldemedier

Gassene er i hovedsak ulike typer kuldemedier fra produkter som kjøleskap, frysere, husholdningsvarmepumper og luftkondisjonering i kjøretøy. I tillegg kommer gass fra større kuldeanlegg og varmepumper brukt i dagligvarehandel, bygninger og industri.   

Norge samler også inn gasser brukt i isolasjonsskum i små kjøleskap og frysere, samt brannslukkingsgassen halon og den svært sterke klimagassen SF6, som brukes i høyspentbrytere.

Sparer miljøet for ozonreduserende stoffer og sterke klimagasser

De viktigste ozonreduserende stoffene er såkalte KFK-er, som tidligere ble brukt i blant annet kjøleskap og spraybokser. Disse ble i en mellomfase substituert med de mildere HKFK-ene.

Gjennom internasjonale avtaler og nasjonal regulering fra 1979, er bruken av de ozonreduserende gassene gradvis opphørt.

HFK-er og andre stoffer, som ikke er ozonreduserende, men som er sterke klimagasser, ble faset inn som erstatning.