Tallene Drivkraft Norge har samlet inn, viser at Drivkraft Norges medlemmer omsatte 240 GWh i 2022. Dette er en tredobling fra 2019. Salg av strøm til normallading utgjorde i underkant av seks prosent av totalt salg av strøm til lading fra Drivkraft Norges medlemmer i 2022. Drivkraft Norge representerer om lag 95 prosent av hurtiglademarkedet, melder foreningen i en pressemelding.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) går en stadig økende del av husholdningenes strømforbruk til lading av elbiler. SSB antar at rundt 75 prosent av elbil-ladingen skjer i private hjem. SSB har beregnet forbruket av elektrisitet til veitrafikken i 2022 til 2 TWh. Dette utgjorde om lag 5 prosent av det totale energiforbruket i veitrafikken som var på 39.1 TWh i 2022.

Omsetningstallene fra Drivkrafts medlemmer utgjør om lag 12 prosent av SSBs antatte forbruk av elektrisitet i veitrafikken i 2022.

Hvor mye er 240 GWh?

For å sette omsetningstallet i perspektiv, kan man med utgangspunkt i SSBs energistatistikk se at strøm solgt til lading av elbiler utgjør om lag 10 prosent av hva strømforbruket i alle hytter og fritidshus i Norge var 2022 (2 318 GWh).

Til videre sammenlikning brukte drivhus/veksthus 118 GWh i 2022, mens gate- og veilys brukte 421 GWh.

Drivkraft Norges medlemmer tilbyr 12 000 muligheter for lading

Drivkraft Norges medlemmer har også rapportert inn hvor mange ladepunkter de hadde driftsansvar ved årsslutt fram til 2022. Det har vært en dobling i antall ladepunkter fra 2019 til 2022. Veksten skjer både i normallademarkedet og hurtiglademarkedet.

I 2022 sto Drivkraft Norges medlemmer for 5323 hurtig- og lynladepunkter. Dette utgjorde 95 prosent av hurtig- og lynladepunktene som var registrert i Nobil-databasen i 2022. Veksten de siste tre årene har i all hovedsak vært i tilbudet av lynladere.

Drivkraft Norge organiserer selskaper som selger strøm til lading av elbiler. Medlemmene representerer om lag 95 prosent av hurtiglademarkedet, og de tilbyr også en del destinasjonslading. Drivkraft Norge vil fortsette å innhente historiske tall over omsetningen av strøm til lading i Norge i årene fremover.