– Besparelsen vi har beregnet baserer seg på erfaringstall fra bransjen, og den vil utgjøre cirka 5 prosent av energiutgiftene i Asker kommune, sa Alf Henning Flåten da han holdt et innlegg på webinaret ”Strømsparing og energieffektivisering i kommunene: Energikostnader, tiltak og muligheter”. Webinaret ble arrangert fredag 27. januar av NVE, KS og NKF.

Bakgrunnen for strakstiltakene som Asker kommune har gjennomført, er prisøkningen på strøm fra 2020 da prisen var i underkant av 50 øre/kWh til 2022 da prisen var på 127 øre/kWh. Kommunen har jo gode avtaler, men det er nesten en tredobling av prisen de siste tre årene, sa Flåten.  

Kommunen har hatt et merforbruk/”underskudd” på strømbudsjettet på cirka 42 millioner kroner i 2022 i forhold til 2021.

Kistefossdammen barnehage er et av Asker kommunes første forbildeprosjekter i FutureBuilt-programmet. Foto: Asker kommune

Asker kommune har 640 000 m2 med formålsbygg og har et strømforbruk på 96 GWh i året. Strakstiltakene ble satt i gang fra 1.1.2023.

Det andre store strakstiltaket hos eiendomsavdelingen i Asker kommune, i tillegg til å senke temperaturen, var å redusere ventilasjonstidene. – Dette kan gi en besparelse på tre millioner kroner. Vi slår på ventilasjonsanleggene kl. 08.00 om morgenen og av kl. 14.30. Utenom disse tidene er det ikke ventilasjon, sa Flåten. – Idrettshaller og gymsaler får ventilasjon etter behov.

I Askers kulturarenaer der det er veldig mye folk til stede på ettermiddag/kveld, er det ikke gjort noe med ventileringen.

– For et av poengene er at tiltakene ikke skal gå på bekostning av lovverket. Man skal sikre godt inneklima. Men i de tilfellene at det er to personer i et klasserom på kveldstid, så er det nok luft uten at anlegget går, sa Flåten.

 – Som forventet var det tiltaket med å redusere ventilasjonstidene som ga flest tilbakemeldinger. Det er noe med det at når man kommer inn i et rom, og kjenner at luften føles tett, eller tror at luften er dårlig. Da får man klager. På temperatursenkningen derimot, har vi ikke mottatt formelle klager, sa Flåten.

Å redusere gatevarmen i Asker sentrum, er også et av strakstiltakene som er gjennomført. – Vi varmer ikke opp kjørebaner og torg, bare fortau, sa Flåten.

Andre tiltak som er gjennomført, er å slokke veilys, korte ned sesongen i ishaller og å senke temperaturen i svømmehaller og bad.

Asker har en stor utekunstisbane, som er på 10 000 m2. – Denne har vi hatt tradisjon for å starte opp på en bestemt dato, uansett vær. Nå er det vedtatt å starte den opp litt senere, når temperaturen tilsier at det er fornuftig å starte den opp, sa Flåten.

Å stenge badstuer ved svømmehallen var et tiltak som opprinnelig ble lagt inn, men som kommunen nå har gått bort ifra, mot at de som driver svømmehallene gjør andre tiltak.

Grundig prosess i forkant

Før strakstiltakene ble iverksatt har det vært en planlagt og god prosess i Asker kommune, som har vært initiert av kommunedirektøren.

– Man ser at noen kommuner har iverksatt tiltak helt uten videre. Hos oss har denne prosessen pågått siden i oktober, og kommunestyret vedtok tiltakene den 13. desember. I denne perioden planla vi tiltakene og regnet på hvilke effekter de vil ha, sa Flåten. – Det har vært en bred involvering i kommunen hvor alle etater har vært med.

Gjennomføring er viktig

– Det vi i eiendom synes har vært den viktigste biten, er hvordan vi skal gjennomføre disse tiltakene, sa Flåten.

– Vi startet med å utarbeide et dokument som vi kunne gi til pressen, som fortalte hva tiltaket går ut på, hvem det berører osv., sa Flåten.

Videre hadde de en samling i eiendom med alle berørte. – Det er driftspersonellet som skal styre ventilasjonstider, skru ned varme osv. Vi hadde en bred prosess på dette før vi satte i gang, sa Flåten.

– Vi har også informert gjennom kommunens intranettkanal, og sendt epost til alle virksomhetsledere slik at vi hadde god kommunikasjon ut til virksomhetene, sa Flåten.

Det ble også holdt et møte med spesielt berørte som f.eks. kulturskolen. – De er en stor leietaker på kveldstid, og var vant til at ventilasjonsanleggene sto på, sa Flåten.

Forankring i vernetjenesten har også vært svært viktig. – Vi har blitt enige om hvordan vi skal ha dialog når det kommer klager. Hvis vi skal måle inneklimaet, så har vi blitt enige om hvordan og når det skal gjøres, sa Flåten.

Det er også hengt opp plakater på alle bygg, hvor det er informasjon om hva vi gjør, og hvorfor.

– Vi har vært tydelige overfor brukerne om at strakstiltakene er et politisk vedtak. Det er driftsoperatørene og vaktmesterne som står i den eventuelle stormen av klager. Da skal de kunne si klart og tydelig at dette er et politisk vedtak og slippe å måtte ta støyten, sa Flåten.

Lese hele saken i EnergiRapporten 4/2023. Du kan bestille abonnement her!