- Vi ser virkelig fram til dette. Miljøperspektivet er med i alt vi gjør og det er både riktig og viktig å kutte CO2-utslippene fra denne delen av virksomheten, sier daglig leder Henry M. Thomassen i Fishbase Group AS i en melding fra Enova.

Bruker hjullaster hver dag

Fishbase Group AS er et konsern som har helproduksjon av laks samt settefiskproduksjon av torsk. Deler av produksjonen foregår delvis på et landbasert anlegg der selskapet produserer settefisk av laks og torsk opp til 1000 gram.

- Til nå har vi hatt en hjullaster gående på diesel, men nå skal vi investere i en elektrisk hjullaster for å redusere vårt CO2-utslipp. Hos Fishbase bruker vi hjullaster hver dag, stort sett hele arbeidsdagen. Den brukes til frakting av fiskefôr, ensilasje, varer og diverse utstyr, samt rydding av snø på vinter. Generelt er den et viktig hjelpemiddel til daglige gjøremål på vårt settefiskanlegg, og vi er helt avhengig av den, sier Thomassen.

Marie Tranaas Skjærvik er markedssjef i Enova. Foto: Enova
Marie Tranaas Skjærvik er markedssjef i Enova. Foto: Enova

Flere aktører velger utslippsfritt

I så måte treffer Enova godt med sitt støtteprogram Utslippsfrie anleggsmaskiner. Programmet skal nettopp føre til at flere selskap kan kjøpe og bruke utslippsfrie anleggsmaskiner. Dette skjer gjennom den støtten som selskapene får.

- Logikken er enkel, sier markedssjef Marie Tranaas Skjærvik i Enova: -Jo flere aktører i markedet som velger utslippsfritt, jo mer erfaring med drift og bruk av maskinene. I tillegg støtter Enova mobile ladestasjoner som skal bidra til bedre utnyttelse av anleggsmaskinen gjennom arbeidsdagen. Målet er å styrke konkurransekraften til det elektriske alternativet.

44 nye nullutslipps anleggsmaskiner

Enova tildeler i denne runden støtte til 44 nye nullutslipps anleggsmaskiner med totalt 58,2 millioner kroner. Ved søknadsfristen 19. september 2023 var det åpent for å søke på fire kategorier, og grensene for kostnadseffektivitet for denne utlysningsrunden ble satt som følger for de fire kategoriene: 

  • Batterielektrisk minigraver:                        10 kr/kg CO2
  • Stor batterielektrisk gravemaskin:             35 kr/kg CO2
  • Stor kabeldreven gravemaskin:                 20 kr/kg CO2
  • Hjullastere                                                     10 kr/kg CO2

- Anleggsplasser er en kilde til betydelige utslipp i Norge med mange ulike typer maskiner som må bli utslippsfrie. Enova støtter aktørene som går foran og investerer i klimavennlig teknologi. Slik bidrar de til uttesting og læring, og gjøre det mer attraktivt også for andre aktører i anleggsbransjen å kutte utslippene sine, sier klima og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

4,5 prosent av totale utslipp

Direkte klimagassutslipp fra energibruk i bygge- og anleggsvirksomhet utgjør rundt 4,5 prosent av utslippene i Norge. En stor andel av disse utslippene kommer fra bruk av dieseldrevne anleggsmaskiner, med gravemaskiner som den største forbrukeren, etterfulgt av hjullastere. Gravemaskiner står for nesten 60 % av utslippene fra anleggsmaskiner, etterfulgt av hjullastere som står for litt over 20 %. Til sammen står dermed gravemaskiner og hjullastere for nesten 80 % av utslippene fra anleggsmaskiner.  

Neste søknadsfrist for programmet er 24. november 2023. 

Les om programmet her