Nå er Enovas årsresultat klart. Tallene viser at 41 116 prosjekter mottok en samlet Enova-støtte på rekordhøye 5,999 milliarder kroner. Støtten utløste innovative investeringer fra virksomheter og privatpersoner på til sammen 4, 714 milliarder kroner. Innsatsen gir et forventet utslippskutt på 392 000 tonn CO2-ekvivalenter.

- 2023 har vært et år hvor ting virkelig begynner å løsne for den grønne omstillingen. Når jeg ser den omstillingsevnen og risikoviljen som finnes blant norske selskaper og husholdninger, mener jeg vi ligger godt an til 2050. Norge kan bli et fullskala laboratorium for hvordan fremtidens lavutslippssamfunn skal se ut, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad ifølge en pressemelding fra Enova.

Mer Enova-støtte enn noen gang – transportsektoren opp i fart

I løpet av året har Enova registrert en tydelig økt interesse for klima- og energiomstilling på kryss og tvers av ulike sektorer. Det ble utdelt mer støtte fra Enovas programmer enn noen gang tidligere.

I transportsektoren, som står for omtrent 30 prosent av norske klimagassutslipp, ble det i 2023 prioritert betydelige midler for å styrke etterspørselen etter batterielektriske løsninger til sjøs og på land.

Antallet anskaffede elektriske lastebiler ble doblet ved hjelp av Enovas støtteprogrammer, sammenlignet med fjoråret. For tyngre kjøretøy er det i løpet av 2023 tatt viktige steg for tilrettelegging av storskala markedsintroduksjon. Antall tilgjengelige modeller av tunge batterielektriske kjøretøy har økt med om lag 70 prosent gjennom året.

- I fjor fikk vi virkelig fikk opp farta på elektrifisering av både sjøfart og veitransport – batteriløsninger er nå etablert som et reelt alternativ også til havs. Dette er et viktig bidrag for å akselerere markedsutviklingen, når flere nå har mulighet til å ta i bruk fartøy og kjøretøy med nullutslipp, sier Nakstad.

Rekordår med over doblet støtte til husholdninger

I privatmarkedet var det også økt interesse og pågang for grønn teknologi gjennom fjoråret, med en rekordhøy vekst på hele 128 prosent i antall utbetalinger av Enovatilskuddet. Over 35 000 tiltak ble igangsatt hos husholdninger, sammenlignet med rundt 15 000 tiltak i 2022.

- Selv om de direkte klimagassutslippene er marginale i husholdningene, vil lavere og smartere bruk i husholdningene påvirke energisystemet, og frigjøre kraft som er helt nødvendig for å kutte utslipp i bygg- og eiendom, industri og transportsektoren. Enova støtter de som går foran og tør å tenke fremtid nå. Det er gledelig at de blir stadig flere, sier Nakstad.

Hever ambisjonsnivået ytterligere

For 2024 er Enovas ambisjonsnivå ytterligere hevet med 43 prosent økning i budsjett og over 8,3 milliarder kroner til disposisjon for å få enda flere i front på utvikling og bruk av ny klimateknologi.

- Regjeringen har økt bevilgningene til Enova med 5 milliarder kroner siden vi overtok. Dette ser vi nå resultatene av. Med innovasjon og ny teknologi kutter vi klimagassutslipp, samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser over hele landet. Det er viktig for at vi når klimamålene våre, og gir verdiskapning og jobber for fremtiden, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

- Det stiller krav til Enova som organisasjon - vi må også evne å utvikle oss og tenke nytt. Gjennom 2023 gjorde vi store løft i digitaliseringen av virksomheten, og i 2024 fortsetter den digitale utviklinga for å gjøre oss enda mer effektive. 2050 er ikke lengre unna enn at investeringene som gjøres akkurat nå får store konsekvenser. Det at så mange tar risiko og velger optimisme i et usikkert og urolig år som fjoråret, er en indikator på at folks holdninger er i ferd med å endres, avslutter Nakstad.