- Disse tallene er svært gledelige og over vår forventning. Det viser et stort tilfang av nye teknologiprosjekter på tvers av sektorer i Norge og en vilje og evne til å satse nytt, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova i en melding fra Enova.

Støtte til utprøving av ny teknologi 

Enova skal bidra til å nå  Norges  klimaforpliktelser  og  omstillingen  til et lavutslippssamfunn. Det skjer gjennom støtte til utprøving av ny teknologi samtidig som foretaket også støtter introduksjon av nye klimavennlige løsninger i markedet. Målet er å avlaste for den risikoen nye løsninger har som pris, distribusjon og kjennskap. 

- Vårt oppdrag er å akselerere utviklingen av ny teknologi som tar oss til lavutslippssamfunnet. Løsningene må i neste omgang utvikles videre og tas i bruk i stor skala av markedet, sier Nakstad. 

Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova SF. Foto: Enova
Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova SF. Foto: Enova

8300 millioner kroner i utløst kapital 

2022 var et krevende år for Europa. Krig i Ukraina, energikrise og økonomisk usikkerhet førte til at mange virksomheter og husholdninger opplevde hverdagen som svært utfordrende. Samtidig skal Norge og resten av verden i løpet av de neste tiårene endre kurs – bort fra fossile energikilder som olje, kull og gass og over til fornybare energikilder.  

-Prosjektene vi støtter er med på å redusere norske klimagassutslipp og samtidig danne grunnlag for norsk verdiskaping gjennom det globale spredningspotensial de ulike teknologiene og løsningene har. Teknologiutvikling tar tid og er risikofylt. Vår støtte reduserer risiko og øker farten, sier Nakstad.

 - Samtidig er vi svært imponert over næringslivet som tar initiativ og legger betydelig innsats på bordet for å sikre nødvendig omstilling. Vår støtte på totalt 5400 millioner kroner har utløst 8300 millioner kroner i annen kapital, sier han.

Her finner du Enovas årsrapport for 2022.

I 2022 støttet Enova de ulike markedssektorene slik: 

Transport: 2900 millioner kroner i støtte til 5600 prosjekter innen transportsektoren. 1700 millioner kroner av støtten gikk til maritim transport mens 1200 millioner gikk til landtransport.  Transportprosjektene utgjør nær 69 prosent av de totale utslippsresultatene i 2022, og bidrar også godt med resultater innenfor energi og innovasjon. 

Industri:1800 millioner kroner i støtte til 154 industriprosjekter, noe som utgjorde 33 prosent av den totale støtten. Industriprosjektene som er støttet i 2022, bidrar spesielt godt på målindikatoren for utløst innovasjonskapital.  

Energisystem: 249 millioner kroner i støtte til 255 prosjekter. Dette utgjorde vel 4 prosent av totalt disponerte midler. Støtte til fjernvarmeprosjekter bidrar til styrking av Norges forsyningssikkerhet ved å redusere effektuttaket fra strømnettet på de kaldeste vinterdagene. 

Tjenesteyting og sluttbruk: 492 millioner kroner i støtte til 15 768 prosjekter. Dette utgjorde 9 prosent av Klima- og energifondets disponeringer i 2022. Dette inkluderer 15 456 tiltak støttet med 285 millioner kroner over Enovatilskuddet. Enovatilskuddet spiller en sentral rolle i å skape et bredt engasjement og fokus i befolkningen på gjennomføring av energi- og klimatiltak. 

Tilleggsoppdrag: 2780 millioner kroner i støtte til 3184 næringsaktører gjennom Energitilskuddsordningen. Energitilskuddsordningen er en midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter. 

Se oppdatert prosjektliste for 2012-2022 her: