Dette melder Enova.

Omstillingen til et lavutslippssamfunn vil kreve en rask omstillingstakt og gjennomgripende innovasjoner – også for å gi norsk næringsliv konkurransekraft i fremvoksende internasjonale markeder. Krevende innovasjonsløp forutsetter et sømløst virkemiddelapparat som er godt koordinert for å sikre effektiv virkemiddelbruk fra forskning til marked. Derfor styrker Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, Siva og Gassnova nå samarbeidet gjennom en ny avtale som skal bidra til det grønne skiftet og som skal bedre tilbudet til kundene, forskning og næringsliv.

- De store og nødvendige utslippskuttene fram mot 2030 og 2050 kommer først når løsningene som trengs blir utviklet og tatt i bruk. Dette krever innovasjon og nytenkning, både hos aktørene i markedet og hos oss i virkemiddelapparatet. Styrket samarbeid i virkemiddelapparatet vil gi de beste vilkårene for omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Enklere for næringslivet

Målet med avtalen er et utfyllende og sammenhengende virkemiddelapparat som er en del av det grønne skiftet og som gir en forenkling for brukerne.

Samarbeidet vil blant annet omfatte felles utlysninger og en bedre koordinering av virkemiddelapparatets tjenester mot forskning og næringsliv. Dette vil kunne skape grønne, innovative og lengre verdikjeder og raskere utviklingsløp for prosjektene fra idé til marked.

Fremover vil det også bli et økt samarbeid rundt digitalisering og kompetansedeling mellom aktørene. Det vil gi administrative besparelser og et mer brukervennlig virkemiddelapparat.

I avtalen vektlegges blant annet følgende punkter:

- Virkemiddelsamarbeid - koordinering av virkemiddelbruk og utvikling av felles utlysninger

- Samarbeid om mobilisering, analyser og identifisering av felles satsningsområder

- Samarbeid om systemutvikling - samarbeid om forvaltning og informasjonssystemer som forenkler, øker brukervennligheten og kvaliteten, samt felles metoder og kompetanse

- Digitalisering - deling av data, datainnhenting/behandling og tilgjengeliggjøring

Pilot-E

Siden 2016 har Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova hatt en felles ordning – PILOT-E - med årlige felles utlysninger av midler fra de tre organisasjonene. Dette har blitt svært godt mottatt av brukerne, og bidrar til at flere kan gå raskere fra idé til marked for klimavennlige produkter og tjenester i Norge og internasjonalt. Den nye avtalen bygger videre på de gode erfaringene fra PILOT-E for å ytterligere bidra til effektivitet og et mer sømløst og målrettet virkemiddelapparat for grønn vekst.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, SIVA og Gassnova vil i løpet av våren avklare detaljene rundt samarbeidsavtalen.