Dette skriver Vidju på sine nettsider.

Sammen ønsker de å utvikle et solkraftprosjekt som kjernen i tilknyttede næringer tuftet på fornybar energi. Partene er tre av de største og ledende bedriftene i Hallingdal innen kraftproduksjon, teknologiutvikling og reiseliv. Den offentlige driften av flyplassen ble avviklet høsten 2004. Partene vil beholde eksisterende infrastruktur med fortsatt mulighet for flyplass.

Solparken vil i første fase ha en installert toppeffekt på cirka 8 MWp, som er maksimal overføringskapasitet på dagens kraftlinje fra Dagali til Geilo. Det totale potensialet med en oppgradering av eksisterende kraftlinje er på om lag tre ganger så mye, som vil beslaglegge rundt 20 mål tomt. Det første byggetrinnet av den nye solparken vil dekke kraftbehovet til det største hotellet på Geilo Vestlia Resort eller alpinanlegget til SkiGeilo.

Geilo er Nasjonalparklandsby og er sertifisert som bærekraftig reisemål. Et innovasjonssenter for grønn teknologi på Dagali vil kunne generere et helt nytt marked for reiselivsbedriftene og lokalsamfunnet på Geilo. 

– Prosjektet Dagali solpark vil ikke bare bli et utstillingsvindu for fornybar energi og teknologi, men vil være en betydelig bidragsyter i å fremme Geilo som en bærekraftig, nyskapende og fremtidsrettet reiselivsdestinasjon, sier Roger Espeli, adm. direktør i Geilogruppen.

Reiseliv er den femte eksportsatsingen i regjeringens eksportreform «Hele Norge eksporterer», der målsettingen er å legge til rette for at Norge kan bli en verdensledende destinasjon for bærekraftig turisme. Solkraftproduksjonen vil kunne styrke posisjonen til Geilo som et bærekraftig reisemål, og vil representere et viktig fortrinn i konkurransen om nye turister fra de nære internasjonale markedene i Europa.

Opprinnelsesgaranti på egenprodusert strøm

–  SkiGeilo blir trolig det første, større alpinanlegg i Europa med opprinnelsesgaranti på egenprodusert strøm, sier styreleder i Geilo Holding, Arne Pålgardhaugen.

Et eget utviklingssenter er planlagt koplet til solenergiparken, slik at Dagali Solpark kan bli et utstillingsvindu for ny teknologi, og en drivkraft for å skape nye arbeidsplasser, og fremtidsrettede og varige verdier i regionen.

En vanlig oppfatning i Norge er at solkraft er lite effektivt grunnet mye snø, lave temperaturer og lav solinnstråling deler av året. Faktum er at solceller produserer bedre i kaldt klima, og får en lengre levetid grunnet lavere temperaturer. Dagali Solpark med sin beliggenhet høyt til fjells, vil ikke bli påvirket av lav solinnstråling, grunnet omkringliggende terreng og lav horisont.

Beregninger viser at effektiviteten på Dagali Solpark vil gi en effekt på litt over 1000 kWh/kWp. Gjennomsnittlig forventet produksjon i Norge ligger på̊ ca. 800 kWh/kWp (650- 1000). Ser vi til Europa ligger gjennomsnittet på lik linje som Dagali. 

–  Med andre ord kan det være svært gunstig å etablere Dagali solpark, nettopp med tanke på plasseringen høyt til fjells, sier konsernsjef Audun Grynning i Vidju AS.

Testsenter for batteriløsninger i kaldt klima

Solparken på Dagali flyplass vil bli bygget på̊ areal som allerede er båndlagt, og betyr ikke inngripen i nytt terreng. Etableringen vil kunne gi synergier med etablert infrastruktur på den gamle flyplassen. Konsernsjef Audun Grynning sier at Dagali solpark kan, gjennom etablering av energilagring og bruk av fleksibilitet, både bli et utstillingsvindu for denne teknologien og bli et testsenter for bruk av batteriløsninger i kaldt klima. Målet er at solparken med tilhørende støttesystemer vil ha positive effekter på stabilisering av strømnettet i tillegg til bruken av energilagring.

Gjennom eksempelvis etablering av et testsenter for batterier med tilhørende utprøving av styringssystemer for denne rene og fornybare energien, vil «parken» bli et utstillingsvindu for ny teknologi i vårt klima. 

–  Dette vil igjen legge til rette for pilotering av systemer som eksempelvis flyaktivitet basert på̊ fornybar energi, droner og uttesting av teknologi og løsninger som kan ha nytte av området, sier Grynning.

– Solkraft er den teknologien som raskest kan realiseres, og gjennom prosjektet Dagali solpark vil det legges til rette for utvikling av ny teknologi og skape fremtidsrettede og varige verdier i regionen.