Dette melder Enova.

- Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen. Utvikling og bruk av nullutslipps energibærere som hydrogen er helt avgjørende for at vi skal nå klimaambisjonene våre. Gjennom Enova støtter vi utvikling og markedsintroduksjon av nye hydrogenteknologier og -løsninger, og bidrar til den nødvendige teknologiutviklingen. Jeg vil rose Hydrogenius LOHC Technologies og Østensjøgruppen for å ha satset på dette nyskapende prosjektet. Slike initiativer trenger vi flere av, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

LOHC egnet til lagring og transport

Bak pilotprosjektet HyNjord LOHC står selskapene Hydrogenius LOHC Technologies og Østensjøgruppen. De  tar mål av seg til å demonstrere bruk av et LOHC- og brenselcellebasert kraftsystem for et offshorefartøy. Piloten skal følgelig ha en flytende organisk hydrogenbærer (LOHC) som drivstoff. 

En viktig barriere for hydrogen i skip er sikkerheten. Her har LOHC-teknologien vist seg å være svært egnet til lagring og transport av hydrogen i stor skala. LHOC er olje «ladet med hydrogen» og er verken eksplosiv eller brennbar. Dette tar ned både risiko og investeringskostnader for fartøy som skal bruke hydrogen som energibærer. Samtidig er energitettheten høyere enn for komprimert hydrogen, slik at det er mulig å få plass til 2-3 ganger mer hydrogen enn om man bruker komprimert hydrogen.

- Østensjøgruppen ønsker å ta del i energiomstillingen og finne måter å redusere utslippene på. Av alle potensielle nullutslippsteknologier mener vi LOHC er den mest lovende, sier Håvard Framnes, investeringsdirektør i Østensjøgruppen.

Piloten testes i to faser

Piloten skal teste hele prosessen fra hydrogenet frigjøres fra oljen, kjøres gjennom brenselceller og benyttes som kraft i offshorefartøyet. Testen gjøres i et nedskalert 200 kW-anlegg. Etter piloteringen vil teknologien kunne benyttes i fullskala MW-anlegg. Prosjektet vil bidra til å ta ned risiko og kostnader ved bruk av teknologien, og er et viktig steg på veien til nullutslippsdrift på større fartøy.

-  I Østensjøgruppen er vi svært begeistret for dette fellesforetaket og samarbeidet med Hydrogenious LOHC Technologies i Tyskland. Vi tror at teknologien fra fellesforetaket kan være egnet for de fleste shipping-segmenter, noe som gjør markedspotensialet stort for selskapet, sier Framnes.

LOHC-pilot vil gi verdifull læring

Dersom piloten viser seg å være vellykket, planlegger Østensjø å ta i bruk LOHC-teknologien på sine seks fartøy i Edda Wind-serien. Enova har tidligere støttet samtlige av disse slik at fartøyene nå er oppgradert med batterihybridsystem samt tilrettelagt for LOHC-teknologi. Nå går statsforetaket inn med 26 millioner kroner i piloten som skal teste og verifisere LHOC-teknologien.

- Vi ser et behov for å utvikle teknologi for bruk av ulike former for nullutslipps energibærere. LOHC vil være et nytt alternativ til komprimert og flytende hydrogen, og de ulike lagringsformene for hydrogen vil sannsynligvis ha ulike fordeler og bruksområder. LOHC-prosjektet vil gi oss verdifull læring som kan bidra til at hydrogen blir et reelt alternativ til fossile drivstoff, sier Øyvind Leistad, markedsdirektør i Enova.

Hydrogen kommersielt lønnsomt

Enova lanserte for knappe to uker siden forprosjektstøtte til produksjon av hydrogen til bruk i maritim transport. Denne satsingen vil bli fulgt opp av en konkurranse for etablering av hydrogenknutepunkt for maritim sektor.

- Hydrogen er en energibærer som kan bli viktig for avkarbonisering av maritim transport i Norge, sier Leistad, og fortsetter: - Enova skal bidra til denne markedsendringen gjennom støtte til prosjekter som bidrar til utvikling av teknologi og kunnskap. Slik vil vi utvikle hydrogenverdikjeden og gjøre hydrogen til et kommersielt lønnsomt alternativ.