Dette melder Regjeringen.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har etablert denne nye ordningen på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. På nettsiden narvarmeordningen.no kan husholdningskunder og boligselskaper som er tilknyttet nærvarmeanlegg som baserer seg på strøm søke om å få utbetalt strømstøtte for varmekjøp fra og med februar 2022. NVE åpner for å ta imot søknader fra 6. november 2023.

Det er viktig å merke seg at fjernvarmeanlegg som er underlagt prisregulering, varmesentraler som allerede mottar vanlig strømstøtte, og anlegg som hovedsakelig bruker andre energikilder enn strøm, ikke vil være kvalifisert for denne ordningen.

For å forenkle søknadsprosessen vil alle nærvarmekunder motta samme støttebeløp per enhet (kWt) varme som de har kjøpt. Dette betyr at kompensasjonen vil være basert på mengden varme (kWt) kjøpt av kundene, og ikke på mengden strøm produsenten har brukt for å generere denne varmen. Videre vil fremtidig støtte bli justert for temperatur ved å korrigere historisk forbruk. Dette vil redusere antall søknadsrunder for de fleste kunder.

Regjeringen har tidligere kunngjort sin intensjon om å gi strømstøtte til husholdningskunder som benytter nærvarmeanlegg, og forslaget til forskrift har vært gjenstand for høring. Olje- og energidepartementet har fastsatt forskriften for ordningen, som trer i kraft fra 6. november. Beregningen for støtten tar utgangspunkt i den eksisterende strømstøtteordningen. I budsjettet for 2023 er det satt av 60 millioner kroner til ordningen, og det foreslås en ytterligere tildeling på 22,5 millioner kroner for 2024.

Den første utbetalingen vil finne sted i desember 2023, og deretter vil det være kvartalsvise utbetalinger.