Dette melder Norsk-Tysk Handelskammer.

Både strøm og gass har steget enormt og forsyningssikkerheten er truet. Fra tyske myndigheters side blir det i første omgang oppfordret til å senke energiforbruket, både for å imøtekomme de økende prisene, men også for å sikre energiforsyningen. Det tyske statlige nettselskapet Bundesnetzagentur, beregnet i september 2022 at det tyske forbruket av gass måtte ned med minst 20 prosent for å hindre gassmangel. Energiprisbremsen skal også være med på å motivere til et lavere forbruk.

Tyskland er det landet Norge eksporterer aller mest til, og dette er først og fremst på grunn av gasseksporten. Hele 49 prosent av gassen Tyskland bruker importeres fra Norge, men Norge har ikke mulighet til å levere like mye gass som Russland gjorde. Derfor har den tyske gassberedskapsplanen ligget på alarmnivå siden juni 2022, for å være forberedt på mulige leveringsbegrensninger eller feil i gassforsyningen. Bundesnetzagentur anser nå gassforsyningen for å være stabil, men de ser fortsatt store utfordringer når det gjelder vinteren 2023/2024. For å kunne oppnå en stabil forsyningssikkerhet må det tyske forbruket av gass ned minst 20 prosent, ifølge Bundesnetzagentur. Men dette har vist seg å være en utfordring, ved utgangen av januar 2023 lå ikke forbruket mer enn 8,2 prosent under referanseverdien for årene 2018 til 2021. Det tyske gassforbruket ligger derfor fortsatt på et kritisk nivå.

Energiprisbremsen – den tyske modellen

I tillegg til usikkerheten rundt forsyningssikkerheten er også de økte energikostnadene belastende for tyske forbrukere og bedrifter. Den gjennomsnittlige gassprisen for et årlig forbruk på 20 000 kWh lå i 2021 på 5,65 cent. I 2022 hadde dette steget til 16,03 cent (Verivox). Den gjennomsnittlige strømprisen for et årlig forbruk på 4 000 kWh steg fra 30,73 cent i 2021, til 39,73 cent i 2022 (Verivox). Og prisene er fortsatt på vei opp.

Den tyske regjeringen har derfor innført ulike tiltak for å imøtekomme disse stigende prisene. Blant annet slapp gass- og fjernvarmekunder med et årlig forbruk under 1,5 millioner kWh å betale det månedlige avdraget i desember 2022. Nå innføres et videre tiltak. For perioden fra 1. mars 2023 til 30. april 2024 innføres en energiprisbrems, en slags makspris. Denne skal ha en tilbakevirkende kraft, og prisdifferansen fra januar og februar 2023 vil bli tilbakebetalt.

- Prisbremsen i Tyskland vil potensielt påvirke et sekssifret antall selskaper. 50 prosent av tysk gass brukes av industri og handel, dette inkluderer ikke kraftverk. Disse selskapene er ofte også fjernvarmekunder, forklarer Michael Kern, administrerende direktør ved Norsk-Tysk Handelskammer.

- De høye gass- og strømprisene påvirker det tyske næringslivet i stor grad. Enerigiprisbremsen har derfor mye å si for attraktiviteten til Tyskland som forretningslokasjon.

Når det gjelder gassprisen skal den ikke overstige 12 cent per kWh for private husholdninger, bedrifter med et årlig gassforbruk på under 1,5 millioner kWh, omsorgsfasiliteter samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Denne maksprisen gjelder for et gassforbruk opp til 80 prosent av fjorårets forbruk, for de resterende 20 prosentene gjelder vanlig markedspris.

Når det gjelder strømpris skal ikke den overstige 40 cent per kWh, inkludert skatter, avgifter og nettavgifter, for private forbrukere og bedrifter med strømforbruk opptil 30 000 kWh per år. Maksprisen gjelder for 80 prosent av det prognostiserte forbruket. For industrikunder innføres en makspris på 13 cent, eksklusive skatt, avgifter – denne maksprisen gjelder opp til 70 prosent av det prognostiserte forbruket.

For private fjernvarmekunder innføres det en makspris på 9,5 cent per kWh for fjernvarme. Denne gjelder for 80 prosent av det beregnede forbruket.

For all gass, strøm og varme utover som ikke dekkes av energiprisbremsen må det betales full pris. På denne måten skal det stimuleres til et lavere forbruk. Dette også fordi man i Tyskland som oftest betaler for strøm og gass som månedlige avdrag basert på fjorårets forbruk. Ved lavere forbruk vil forbrukeren få tilbake disse pengene ved årsoppgjøret. For perioden med energiprisbrems vil allikevel den høye markedsprisen bli tilbakebetalt.

Billigere strøm og gass for rundt 25 000 bedrifter og 1 900 sykehus

Også industrien vil få egne ordninger med energiprisbrems og dermed reduseres betydelig for mange. Bedrifter med et årlig strømforbruk på over 30 000 kWh vil få en makspris på 13 cent per kWh (netto) for 70 prosent av forbruket i 2021. Selskaper med gassforbruk på mer enn 1,5 millioner kWh per år får en makspris på 7 cent per kWh (netto) for 70 prosent av forbruket i 2021. Energiprisbremsene vil gjelde for 25 000 tyske bedrifter og 1 900 sykehus (kilde bmwk). For fjernvarme gjelder en bruttopris på 7,5 cent per kWh for 70 prosent av forbruket i 2021.