Dette melder Eaton.

Rapporten, kalt «Energy Transition Readiness Index 2021», kartlegger 12 europeiske land og vurderer hvor rustet de er for å nå klimamålene for 2030. Et viktig funn i rapporten er at de europeiske landene må satse på et fleksibilitetsmarked for å lykkes med den grønne omstillingen. Det er analytikere fra Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA), Storbritannias største interesseorganisasjon for fornybar energi og ren teknologi, som har utført rapporten, som er finansiert av Eaton.

- Rapporten gir en fersk analyse av hva Norge og andre europeiske land allerede har gjort for å redusere utslippene, og hva de må gjøre fremover for å nå klimamålene. Et fleksibelt strømnett som gjør det attraktivt å investere i fornybar energi og energistyringsteknologi er helt avgjørende for å realisere et lavutslippssamfunn i fremtiden, sier Jon Helsingeng, som leder energistyringsselskapet Eaton i Norge og Norden.

Fleksibilitet betyr at vi har flere alternative måter å hente og bruke energi på, der for eksempel energilagring og solceller brukes sammen for å avlaste strømnettet. Målet med dette er å sikre billigere strøm, selv når mange bruker strøm samtidig, og å øke forsyningssikkerheten til strømnettet. For å klare grønn omstilling må energien vi bruker komme fra fornybare energikilder.

- Elektrifiseringen krever mer av strømnettet, fordi vi bruker mer kraft samtidig. Vi er avhengige av et fleksibelt strømnett som tåler økt belasting i timene på døgnet hvor vi bruker mest strøm, samt energieffektiviseringstiltak som bidrar til å ta ned strømtoppene, for å holde forsyningen stabil i fremtiden, sier Helsingeng.

Det må lønne seg å investere

Tidligere i år la EU frem en pakke med et regelverk kalt «Fit for 55», som skal hjelpe EU med å redusere nettoutslippene med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivåene. Norge ønsker å kutte sine klimagassutslipp i samarbeid med EU, og har meldt inn at utslippene skal kuttes med minst 50 prosent. Det innebærer blant annet at industri- og transportsektoren må elektrifiseres.

- Ifølge rapporten er det Norge og de nordiske landene som er best rustet for å klare for et velfungerende fleksibilitetsmarked, særlig fordi vi produserer overskudd av fornybar energi og ligger langt fremme med elektrifisering. Men store endringer må på plass før vi har et fleksibelt strømmarked som kan håndtere og legge til rette for grønn energiproduksjon i stor og liten skala, sier Helsingeng.

 

Jon Helsingeng,  leder energistyringsselskapet Eaton. Foto: Eaton

Det største hinderet er komplekse regler for energiproduksjon, og at etablerte aktører som forvalter strømnettet i Norge i dag må forholde seg til en monopol-modell som nå utfordres av ny teknologi.

- Per i dag har vi ikke insentivene som gjør det lønnsomt å investere i teknologi som muliggjør et velfungerende fleksibilitetsmarked. For å oppnå dette må det en lovendring til, som gjør det mulig for andre enn distribusjon- og produksjonsselskapene å produsere og selge strøm til strømnettet. Det må bli attraktivt å investere i fleksible energiressurser, som smarte elbilladere som samspiller med strømnettet, energilagring som samspiller med solceller, og datasentre som fungerer som en energireserve til strømnettet, sier Helsingeng.

Lite sammenheng mellom ambisjon og handling

I dag er det eksempelvis ikke lønnsomt for større borettslag å gå sammen om å investere i solceller, batterier og ladeteknologi som vil kutte de dyreste strømtoppene, sikre smartere styring av energi og bidra til grønn energiproduksjon.

- Rapporten viser at Norge har ambisjonene på plass, men politikk og regler bremser utviklingen. Konklusjonen er at det er lite sammenheng mellom ambisjoner og handling, sier Helsingeng, som oppfordrer:

- Politikk og insentiver må endres slik at det blir enkelt å tilby et rettferdig og lett tilgjengelig marked for nye fleksibilitetsressurser. Investorer ønsker stabilitet og forutsigbarhet fra markedet, og vi ønsker oss et fleksibelt strømnett og et elektrifisert samfunn med reduserte utslipp.

I tillegg til Norge er Danmark, Frankrike, Finland, Tyskland, Italia, Irland, Nederland, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia analysert i rapporten.