Dette skriver Solenergiklyngen på sine nettsider.

Solenergiklyngen har anbefalt myndighetene tre overordna grep for å få fart på utbygging av sol på nedbygde arealer:

  • Høyere konsesjonsgrense og tillatelser kun etter PBL for sol på nedbygd areal
  • Auksjonsbasert støtte til sol på nedbygd areal
  • Krav om å utrede og prosjektere lokalprodusert energi ifbm vei, bane, flyplass, kaianlegg, parkering og sette mål om nærenergi i for samferdselsetatene

Nå kommunene nå skal saksbehandle solparker opp til 10 MW på nedbygde arealer så mener Solenergiklyngen at det vil frigjøre kapasitet hos NVE til å saksbehandle større prosjekter. Selskapene vil for mindre prosjekter kun måtte forholde seg til lokale myndigheter og få en mer effektiv prosess etter plan- og bygningsloven med et lokalt fokus og unngå eventuell kø hos NVE. Dette vil fungere som et incentiv for å få etablert solparker på nedbygde arealer. NVE og Statnett vil fortsatt kunne fremme innsigelser og NVE kan være ankeinstans for å sikre nasjonale hensyn.

Solenergiklyngen mener at når 10 MW grensen nå kommer for nedbygde arealer, så blir det enda lettere å utnytte potensialet for solkraft på nedbygde arealer. Det skjer mange spennende prosjekter i samferdselssektoren, og det bør bli naturlig å vurdere solkraft i tilknytning til veier, flyplasser, jernbane og havner. I statsbudsjettet for 2025 anbefaler Solenergiklyngen at regjeringen følger opp med å etablere en auksjonsbasert støtte til sol på nedbygd arealer. Da vil vi få fortgang på denne typen prosjekter og de mest lønnsomme arealene vil bli bygget ut først.