Fra 1. juli trer en ny nettleiemodell i kraft som i større grad skal gi insentiver til effektiv nettutnyttelse, noe som over tid vil gi lavere nettkostnader for strømkundene og mindre naturinngrep. Dette melder regjeringen.

Etter innspill fra flere organisasjoner og nettselskaper har regjeringen beslutte å innføre en overgangsperiode på to år for kravet om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 prosent av inntektene til nettselskapene.

-  Målet med den nye nettleiemodellen er å legge til rette for best mulig utnyttelse av overføringsnettet og en mer rettferdig fordeling av kostnadene mellom kundene. Effektbasert nettleie vil gi insentiver til effektiv nettutnyttelse, noe som over tid vil gi lavere nettkostnader for strømkundene, mindre naturinngrep og færre konflikter knyttet til nettutbygging, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Vi bruker strøm til stadig flere formål og vi bruker også mer strøm samtidig, også kalt effektbruk. Effektbruken i Norge forventes å øke i takt med elektrifiseringen av samfunnet. Dette øker behovet for kapasitet i strømnettet.

Olje og energidepartementet fastsatte i 2021 en forskriftsendring om effektbasert nettleie som skulle tre i kraft 1. januar 2022. Regjeringspartiene ble i desember enig med SV om at kravet til effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet ikke skulle tre i kraft fra 1. januar 2022. Plikten for nettselskapene til å innføre differensierte fastledd basert på effekt ble utsatt fra 1. januar 2022 til 1. juli 2022.

Etter innspill fra en rekke aktører har regjeringen nå besluttet å innføre en overgangsperiode for kravet om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 prosent av nettselskapets inntekter, frem til 1. juli 2024. Olje- og energidepartementet vil be Reguleringsmyndigheten for energi (RME) foreta en evaluering av nettselskapenes nettleiestruktur i løpet av 2024.

Øvrige bestemmelser i forskriften trer i kraft som planlagt 1. juli 2022.

Innføring av effektbaserte tariffer vil ikke øke nettselskapenes tariffinntekter. — Det er viktig at nettselskapene sørger for en god omstilling til ny nettleie og sikrer en effektiv drift av nettet.  Jeg setter pris på den konstruktive rollen aktørene har spilt i denne saken de siste månedene. Nå forventer jeg at aktørene jobber for å sikre god informasjon til nettkundene om de nye tariffene som trer i kraft 1. juli, sier Aasland.