Olje- og energidepartementet sender i dag på høring et forslag om å forlenge den midlertidige forskriften om bruk av flaskehalsinntekter. Den midlertidige forskriften kom på plass i oktober 2022, og har vært viktig for å redusere risikoen for økning i nettleien i prisområder med høye kraftpriser. Ordningen varer i utgangspunktet til 31. desember 2023, melder Regjeringen i en pressemelding.

– I 2022 og 2023 gikk 8,2 milliarder av Statnetts flaskehalsinntekter til nettkundene i Sør-Norge gjennom redusert nettleie. Dette var et viktig grep fra regjeringen for å hjelpe folk med de høye strømregningene. Det er viktig for oss å hindre at bedrifter og husholdninger i Sør-Norge rammes av ytterligere økte kostnader til strøm, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Høye kraftpriser medfører at nettselskapene får økte kostnader knyttet til nettap, noe som bidrar til at de må øke nettleien for nettkundene. En økning i nettleien vil kunne ramme nettkunder som allerede opplever økte kostnader som følge av høye kraftpriser. Statnett har de to siste årene hatt ekstraordinære flaskehalsinntekter som følge av store prisforskjeller mellom prisområder. Den midlertidige ordningen åpner for at disse flaskehalsinntektene kan utbetales til underliggende nettselskap og dermed raskere komme husholdninger, næringsliv og andre nettkunder til gode.

Kraftprisene har i 2022 og til dels 2023 vært ekstraordinært høye i store deler av landet. Det kan ikke utelukkes at prisene også blir høye i 2024. Det er samtidig forventet at flaskehalsinntektene til Statnett fortsatt vil ligge på et høyere nivå enn de historisk har gjort. Olje- og energidepartementet ønsker derfor å forlenge den midlertidige forskriften om bruk av flaskehalsinntekter, slik at man har mulighet til å redusere risiko for økning i nettleien i prisområder med høye kraftpriser, også i 2024. Forslaget sendes på høring med seks ukers høringsfrist.

Høring - forlengelse av midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntektene.