- Dette er en finansieringsmulighet som de mest fremoverlente teknologiprosjektene ikke bør gå glipp av, sier seniorrådgiver Jo-Kristian Stræte Røttereng i Enova.

20 milliarder i potten

EUs Innovasjonsfond er et av verdens største fond for klimateknologi. Fondet er en del av EUs klimastrategi European Green Deal, hvor målet er en grønn europeisk økonomi med netto nullutslipp i 2050. Fram mot 2030 skal mer enn 20 milliarder euro deles ut til prosjekter som gir store utslippsreduksjoner. Denne gangen ligger det 1,5 milliard euro i potten til storskala prosjekter.

- Enova har ansvar for Norges deltakelse i EUs innovasjonsfond, og vi støtter norske søkere til fondet. Vi håper at mange nå gjør seg kjent med Europas fremste støtteordning for klimateknologi og seriøst vurderer denne muligheten, sier Røttereng.

- Skreddersydd fond

At det lønner seg å søke, er norske e-Fuel et bevis på. e-Fuel vil fange CO2 fra lufta og lage en syntetisk gass ved bruk av vann og elektrisitet. Den skal videre raffineres til drivstoff for luftfartsindustrien. I forrige runde gikk ikke startup-en til topps, men fikk verdifulle midler til videre prosjektutvikling.

- På mange måter er fondet skreddersydd for slike prosjekter som vårt. Hvert prosjekt får ganske mye penger. Og det er ganske unikt, sier Luisa Wagner i Norsk e-Fuel.

Enova tilbyr søknadshjelp

Enova gir økonomisk støtte til å utarbeide søknader og tilbyr kurs og informasjonsdeling, i tillegg til spesifikk rådgivning. Dette var nyttig for e-Fuel:

- Selve søknadsprosessen var noe krevende sist gang, og det var det flere grunner til. Vi var et ganske lite team, og hadde jevnt over liten erfaring med å skrive denne typen søknader. Jeg vil derfor absolutt anbefale å be om hjelp fra eksperter, sier Wagner.

Arrangerer webinar

5. november kl. 12.30 arrangerer Enova et webinar om 3. utlysning for EUs Innovasjonsfond.

- Her vil vi fortelle om mulighetene som åpner seg gjennom Innovasjonsfondet, hva som må til for å søke støtte og hva Enova kan bidra med. Vi håper på mange deltakere, for dette er en ordning som det er lurt å bli kjent med selv om virksomheten ennå ikke er klar for å søke, sier Røttereng.

Meld deg på webinaret her.

Denne utlysningsrunden for storskala prosjekter åpnet 26. oktober og har frist for levering 1. mars 2022. Neste utlysningsrunde er for mindre prosjekter og åpner 15. mars 2022.

Fakta om EUs Innovasjonsfond:

  • EUs fremste støtteordning for klimateknologi med mer enn 20 milliarder euro i potten mot 2030. Årets utlysning for store prosjekter har 1,5 milliarder euro i budsjett.
  • Det kan dekke inntil 60 prosent av merkostnadene forbundet med investeringer i innovative løsninger og drift for store prosjekter, eller 60 prosent av den samlede investeringen for små prosjekter.
  • Prosjekter skal dokumentere hvordan støtten til kommersialisering av ny teknologi vil gi betydelige utslippsreduksjoner eller unngåtte utslipp i tråd med EUs mål om klimanøytralitet i 2050.
  • Midlene i fondet kommer fra EUs kvotemarked.
  • I det daglige forvaltes fondet av European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).
  • Det er EU-kommisjonen som endelig tildeler støtte til prosjekter.
  • Enova ivaretar Norges deltakelse i ordningen og støtter norske søkere til fondet.