- Vi ønsker å øke etterspørselen etter energitiltak i bygg samt styrke bruken av Energimerke og vekst i energitjenestemarkedet. Disse programmene legger til rette for energitiltak som gjør at aktører i byggsektoren får lavere energikostnader og mer attraktive bygg, sier Anna Barnwell, markedssjef i Enova i en melding.

Les mer om Energimerkeordningen her 

-- Effektiv bruk av energi er en forutsetning for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Regjeringen har derfor presisert mandatet til Enova knyttet til energi slik at det nå omfatter energieffektivisering i alle sektorer.  Enovas satsing på energieffektivisering i næringsbygg og boligselskap, er et viktig bidrag til å spare energi. Det er bra både for klima og natur, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). 

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg 

Enova kan gi investeringsstøtte til prosjekter som forbedrer energitilstanden i eksisterende yrkesbygg med mer enn 20 %. Programmet er særlig relevant for bygninger som har et stort potensial for forbedring av energistandard - typisk eldre og/eller energikrevende bygg. 

- Det er opp til søker å bestemme hvilke energitiltak man vil gjennomføre for å oppnå målet. Alle energitiltak som bidrar til å redusere beregnet levert energi kan støttes, sier Barnwell. 

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 % av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner. Det er konkurranse om støttemidlene. 

Les mer om programmet og søknadsfrister her 

Anna Barnwell, markedssjef i Enova. Foto: Enova
Anna Barnwell, markedssjef i Enova. Foto: Enova

Energikartlegging i yrkesbygg

 Enova kan gi støtte til å gjennomføre energikartlegging i yrkesbygg. For at kartleggingen skal bli et nyttig verktøy for byggeier skal kartleggingen gjennomføres av en ekstern energirådgiver, med mindre søkerselskapet selv har kompetanse til å oppfylle kravene. 

- Slik vil byggeier eller leietaker få en kartleggingsrapport som gir en faktabasert oversikt over bygningers nåværende energitilstand og forbedringspotensial, fremhever Barnwell. 

Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 % av kostnadene, og maksimalt 400 000 kroner. Det er konkurranse om støttemidlene. 

Les mer om programmet og søknadsfrister her 

Forbedring av energitilstand i borettslag og sameier 

Enova kan gi investeringsstøtte til energitiltak i borettslag, boligsameier og andre boligselskap. For å kunne søke må man ha en plan for å forbedre energitilstanden med 20 % eller mer. Også her vil det være nødvendig å bruke en ekstern energirådgiver til å sette realistiske mål og finne riktige energitiltak. 

- Her vil det være opp til søker å bestemme hvilke energitiltak man vil gjennomføre for å oppnå målet. Alle energitiltak som bidrar til å redusere beregnet levert energi kan støttes så lengesluttresultatet er en forbedring i beregnet levert energi, påpeker Barnwell. 

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 % av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner. Det er konkurranse om støttemidlene.  

Les mer om programmet og søknadsfrister her