Dette melder NVE.

1. juli 2022 ble ny nettleiemodell innført med hensikt om å fordele strømforbruket jevnere utover døgnet og få en mer riktig fordeling av kostnadene. Vi har derfor sammenlignet nettleien for perioden juli 2022 med januar 2023. I den nye nettleiemodellen består nettleien av to ledd, fastledd og energiledd. Fastleddet skal differensieres etter effekt. Den nye nettleiemodellen åpner for at energileddet kan variere gjennom døgnet og året. Mer om den nye nettleiemodellen her: Ny nettleie (fra 1. juli 2022) - NVE.

Forskjell i nettleie juli 2022 og januar 2023

Tallene NVE har hentet inn fra nettselskapene viser at fra juli 2022 og til januar 2023 har den gjennomsnittlige nettleien sunket med 23,55 prosent, fra 38,00 øre/kWh til 29,05 øre/kWh uten skatter og avgifter. I samme periode har endringen i konsumprisindeksen vært på 1,5 prosent. Årsaken til den store reduksjonen i nettleien kan komme av at Statnett betaler ut flaskehalsinntekter til nettselskapene, og at tariffen i transmisjonsnettet er redusert.

Målt i nominelle verdier har den gjennomsnittlige nettleien inkludert skatter og avgifter sunket med 28,18 prosent, fra 64,65 øre/kWh til 46,43 øre/kWh. For en husholdning med et forbruk på 20 000 kWh tilsvarer dette en nedgang på 3 644 kr per år sammenlignet med juli 2022.

Endring i forbruksavgift

Stortinget vedtok 13. desember 2022 at forbruksavgiften, som inngår i nettleien, skal differensieres i 2023. Forbruksavgiften for januar til mars 2023 er dermed redusert fra 15,41 øre per kWh til 9,16 øre per kWh med virkning fra årsskiftet og ut mars 2023. Fra april 2023 blir forbruksavgiften 15,84 øre per kWh.