Dette melder Enova.

– Jeg er imponert over alle dem som også benyttet tiden til å tenke nytt. For mens man kanskje ville tro at klimaprosjekter var noe av det første som ble lagt bort i et år som 2020, har norsk næringsliv vist få tegn til å legge klimaambisjonene på hylla, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

 

 

Hydrogen som energibærer

Dette ga seg blant annet utslag i en markant økning av aktører som ønsket både å ta i bruk hydrogen som energibærer, og aktører som ønsket å tilby grønt hydrogen til markedet. Enova støttet to prosjekter med til sammen 260 millioner kroner for bygging av tre hydrogenskip. Det gjelder Norleds hydrogenferje på Finnøysambandet og Topekas to frakteskip som skal gå mellom Bergen og Stavanger.

– For at vi skal nå ambisjonene om sjøtransport uten utslipp, må det utvikles ny teknologi som gjør det mulig med utslippsfri drift også for ruter og skipstyper hvor batteriløsninger alene ikke er tilstrekkelig. Da er introduksjon og bruk av nullutslipps energibærere som hydrogen helt avgjørende, sier Nakstad.

I 2020 ga Enova om lag to milliarder kroner i støtte til 3 154 prosjekter i transportsektoren.

 

 

Gode prosjekt i industrien

Også industrisektoren er med på omstillingen. Enova ga i fjor 652 millioner kroner i støtte til 188 industriprosjekter. Ett av de prosjektene som pekte seg ut, var samarbeidet mellom Hydro og svenske Northvolt om bygging av et pilotanlegg for gjenvinning av materialer i brukte elbilbatterier.

Innenfor industrisektoren ga Enova videre 242 millioner kroner i støtte til 16 prosjekter som skal demonstrere energieffektive teknologier og løsninger for fornybar energibruk i industrien. Ett av disse er Washington Mills på Orkanger som fikk 37,3 millioner kroner for å demonstrere en ny industriell prosess for produksjon av høyren silisiumkarbid.

– Enovas midler skal omsettes i gode klimaprosjekter sammen med markedet. Vi har løpende samarbeid med industriaktørene om større teknologiløft, men skal også nå bredden av næringslivet for å sikre at ny klimateknologi tas i bruk raskt nok og i stort nok monn, sier Nakstad.

Nye oppgaver med EUs innovasjonsfond

Enova fikk i 2020 ansvaret for å forvalte Norges deltagelse i EUs nye innovasjonsfond som disponerer 10 milliarder euro det kommende tiåret. Fondet, ETS, er en av verdens største finansielle støtteordninger for lavutslippsteknologi, og Enova skal blant annet ha en informasjons-, rådgivnings- og oppfølgingsrolle overfor søkere og potensielle søkere til EUs innovasjonsfond og delta i relevante prosesser opp mot EU-kommisjonen for å påvirke innretningen av Innovasjonsfondet.

– Vi ser dette som en stor tillitserklæring til oss og arbeider allerede med hvordan norske aktører kan nå fram med sin innovasjonskraft, sier Nakstad.

Se fullstendig prosjektliste.