- Det å utnytte el-bilens batterier som en del av strømforsyningen, kan ha store fordeler, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg i en melding fra Statsbygg.

- Vår første uttesting av dette var vellykket. Det gir spennende perspektiver for klimaet og framtiden. Det er allerede nesten 350 000 el-biler og ladbare hybridbiler i Norge. Til sammen kan de utgjøre landets største batteri.

Med det utstyret som nå er demonstrert, kan batteriene i el-biler på sikt brukes aktivt i strømnettet. Effektkapasiteten i el-bilen kan for eksempel brukes til å utjevne forbrukstopper gjennom døgnet, til å lagre overskudd av strøm fra solceller eller til batteridrift ved strømstans. Strøm fra solceller kan lade bilen om dagen, mens batteriet i bilen kan levere strøm tilbake på kvelden eller natten. Bruk av batterier kan også være et alternativ, eller supplement, til nettinvesteringer.

Testet på Evenstad

På Høgskolen i Innlandet avdeling Evenstad har Statsbygg i lengre tid jobbet med alternative strøm- og varmekilder for å redusere statlige eiendommers klimafotavtrykk og å teste innovativ miljøteknologi.
I en test i oktober, ble en Nissan Leaf tilkoblet en to-veis lader og den forsynte el-anlegget på Campus Evenstad med 9,5 kW strøm. Deler av el-anlegget ved høgskolen ble koblet ut for å simulere strømbrudd. I de 10–15 minuttene nettet var frakoblet, sørget el-bilen for strøm til drift av sirkulasjonspumper og essensielle automasjonsanlegg i de viktigste driftsbygningene og sentrale funksjoner som data-anlegg, kombinert strøm- og varmeanlegg (CHP) og flisfyr.

4,5 kW fra el-bilen ble brukt til å forsyne de tekniske anleggene med strøm, mens de resterende 5 kW ble matet inn i den sentrale batteribanken ved høgskolen. Batterilageret på Evenstad kan heretter også utnytte batterikapasiteten i el-biler som står tilknyttet med en unik to-veis lader, altså en ladeboks som kan sende strøm begge veier. Innenfor visse begrensninger, som bestemmes av brukeren og produsenten av bilen, vil bilbatteriet kunne fungere på samme måte som et stasjonært batteri, mens bilen står tilkoplet denne to-veis laderen.


Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 33/2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!