Dette melder Å Energi.

For å gjennomføre prosjektene innen havvind vil Norge trenge rett kompetanse. En studie utført av Menon Economics høsten 2023 viser at det vil være et behov for nærmere 25 000 sysselsatte i havvindnæringen fram mot 2035, og at behovet vil øke videre. Verdikjeden i havvindnæringen er kompleks og sammensatt av en rekke aktiviteter og operasjoner. Det gir stor variasjon i produktene og tjenestene som leveres, noe som igjen krever spesialisert kompetanse innen en rekke fagfelt. 

- Vi er svært glade for at vi nå innleder et langsiktig samarbeid mellom Å Energi og Nasjonalt Kompetansesenter for Havvind. På den måten kan vi bidra til å møte behovet for kompetanse i havvindnæringen. Det er viktig for en hel havvindnæring, og for Å Energi når vi blant annet utvikler Nordvegen Vind på Utsira Nord videre, sier Atle Knudsen, konserndirektør for Ny Industri i Å Energi.

Havvind er en stor industri og vil bli større
Atle Knudsen, konserndirektør Ny Industri i Å Energi. Foto: Å Energi

Havvind er en stor industri og vil bli større

I dag utgjør fossile energikilder 80 prosent av energimiksen globalt. Under klimatoppmøtet COP28 i Dubai ble landene enige om en overgang bort fra fossil energi. Havvind er pekt på som en viktig del av løsningen. Landene rundt Nordsjøbassenget (inkludert Norge) har satt som mål å utvikle en produksjonskapasitet fra havvind innen 2050, som til sammen tilsvarer 7,5 ganger dagens produksjonskapasitet i det norske kraftsystemet. Mye av dette vil være flytende. Utbyggingen vil både gi tilgang til fornybar energi og gi muligheter for å etablere en betydelig havvindindustri.

– Storbritannia er et av verdens ledende markeder for havvind. Det skyldes i stor grad et nettverk av spesialistutdanning, forsknings- og innovasjonssentre som er etablert over hele landet, støttet av den britiske regjeringen. Corio Generation har hatt en nøkkelrolle i Storbritannias havvindreise. Det gjør at vi kjenner betydningen av et tett samarbeid mellom utviklere, entreprenører, universiteter og andre myndigheter, sier Senior Vice-President, Corporate Finance & Origination Stewart McMahon i Corio Generation.

- Vi ser frem til å samarbeide med Å Energi og Corio Generation om å utvikle kompetansesenteret videre, og er svært takknemlige for bidraget til etableringen av senteret. Havvind vil være en viktig del av det grønne skiftet i Norge, og Nasjonalt kompetansesenter for Havvind vil ha en viktig funksjon for vekst og utvikling av havvindindustrien, sier fungerende daglig leder ved Nasjonalt Kompetansesenter for Havvind, Rune Klausen.

Et av flere initiativ for å styrke havvindkompetansen

Samarbeidet Å Energi og Corio Generation har inngått med Nasjonalt Kompetansesenter for Havvind er et av flere tiltak for å styrke kunnskap om havvind. Å Energi samarbeider blant annet med Universitetet i Agder om tverrfaglig master på havvind, Energy Innovation/Fagskolen i Rogaland og store forskningsprosjekt som WindReg og Impact Wind. Corio Generation har ulike samarbeid i Storbritannia, blant annet med Offshore Wind Industry Council (OWIC), Offshore Wind Growth Partnership (OWGP) og Floating Offshore Wind Centre of Excellence (FOWCOE).

 

Fra venstre: Roberts Proskovics, Senior Floating Specialist, Corio Generation, Stewart McMahon, Senior Vice President, Origination and Corporate Finance, Corio Generation, Frank Emil Moen, Styreleder Nasjonalt Kompetansesenter for Havvind, Rune Klausen, Fungerende daglig leder, Nasjonalt Kompetansesenter for Havvind, Øystein D. Nilsen, Senior Advisor Offshore Wind, Å Energi og Jarle Dyrdal, VP / Head of Offshore Wind, Å Energi. Foto: Å Energi