– Dette er et prosjekt som kan ta Inovyn Norge nærmere målet om nullutslipp i 2050 og som kan bidra til nødvendig teknologiutvikling i norsk petrokjemisk industri, sier Nils Kristian Nakstad, adm. direktør i Enova i en melding.

Viktig steg

Prosjektet vil redusere CO2 - utslippene fra virksomhetene på Rafnes med opp mot 21 000 tonn CO2 i året, forklarer fabrikkdirektør Rodney Ishak i INOVYN.

–Prosjektet inngår i et veikart for en trinnvis avkarbonisering av vår virksomhet i Norge der bruk av fornybar vannkraft spiller en viktig rolle. Planene innebærer utvikling og uttesting av ny, uprøvd teknologi som alltid innebærer risiko.

– Støtten fra Enova er helt avgjørende for at vi skal kunne gjennomføre denne typen ambisiøse prosjekt som er nødvendig for at vi skal nå våre klimamål, sier Geir Tuft, konsernsjef i INOVYN.

Teknologisk hamskifte

Norsk industri står dag for 23 prosent av Norges klimagassutslipp. I global sammenheng produserer norsk industri allerede med et lavt klimafotavtrykk.

– Men det er ikke rom for disse utslippene, hvis vi skal nå klimamålene for 2050. De neste tiårene må industrien gjennomføre et stort teknologisk hamskifte. Det er risikofylt å gå først og derfor har Enova en spisset satsing rettet mot energi- og klimatiltak i industrien. Dette er et prosjekt som vi ser fram til å følge, sier Nakstad.

– Industrien er blant våre fremste klimaløsere. Dette er et inspirerende prosjekt som bidrar til å utvikle ny innovativ teknologi som gjør det mulig å erstatte fossil energi i industrien. Det er viktig og bra at selskaper som INOVYN går foran og viser hva som er mulig, vi trenger flere slike prosjekter, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).