Dette melder Entelios.

I 2021 utbetalte Svenska Kraftnät, som har ansvaret for det svenske kraftnettet, 2 milliarder SEK i kompensasjon til aktører som kobler ned sin produksjon i en kort periode. Gjennom 2022 økte denne type utbetalinger ytterligere.

En grunnleggende forutsetning for at kraftsystemet skal fungere og levere strøm, er at det er en gitt balanse mellom produksjon og forbruk – hvert eneste sekund. Er det ikke i balanse, forstyrres frekvensen i nettet. I verste fall kan det føre til at teknisk utstyr blir skadet eller ødelagt. Viktigheten av tilleggstjenester som håndterer frekvensavvik og sikrer balanse i nettet blir stadig viktigere.

I januar 2022 ble en ny tilleggstjeneste kalt FCR-D down (downward Frequency Containment Reserve Disturbance) introdusert. Det er konstruert for å sikre at strømnettet evner å redusere frekvensen når det overstiger 50.1 Hz. Systemansvarlig betaler tilbydere av FCR-D down for å midlertidig redusere sin produksjon eller også øke forbruket for å stabilisere frekvensen dersom det oppstår et frekvensavvik. Dette pågår så lenge frekvensavviket vedvarer. Dette gjør det mulig for systemansvarlig å redusere produksjonen eksempelvis fra en vindkraftpark med 50 prosent i løpet av 5 sekunder, og med 100 prosent i løpet av 30 sekunder når frekvensen i nettet er for høy.

Svenska Kraftnäts vurdering er at med en økt tilførsel av fornybar energi vil det fremover bli mer vanlig med forstyrrelser forårsaket av en for høy frekvens i nettet.

– Den store utbyggingen av vindkraft påvirker stabiliteten i kraftsystemet ettersom produksjonen er mer utfordrende å forutsi og i tillegg er koblet til via kraftellektronikk. Det medfører at kraftsystemet blir mindre stabilt grunnet variasjoner i produksjonen og ikke bidrar med samme treghet til systemet som f.eks. direktetilknyttet produksjon gjør, sier Jorunn Cardell som er kraftanalytiker systemanalys i Svenska Kraftnät.

Disse forstyrrelsene blir vanligere blant annet fordi vi får flere HVDC-kabler som kan skape problemer når de eksporterer kraft eller når anlegg som bruker mye strøm, hvilket blir stadig vanligere, uventet blir koblet fra nettet. I den type situasjoner sørger støttetjenester som inngår i FCR-D Ned-markedet for å bidra til ønsket frekvens, sier Cardell.

– Vi er veldig fornøyde med den vellykkede implementeringen av denne løsningen i vårt anlegg. Derfor ønsker vi å takke alle involverte parter for veldig god innsats. I tillegg til Entelios hadde Siemens Gamesa Renewable Engergy AB og RES Renewable Norden AB som driftsansvarlige en særlig viktig rolle. Som produsent av fornybar energi er vi glade for å også kunne yte et aktivt bidrag for å sikre stabilitet i det svenske kraftnettet, sier Roman Dialer, styreleder i Sidensjö Vindkraft AB.

I tillegg til at FCD-R Ned bidrar til å støtte og stabilisere kraftsystemet og dermed forsyningssikkerheten i Sverige, fremheves også en annen dimensjon.

– Det er et faktum at uregulerbar og væravhengig produksjon medfører utfordringer med tanke på å opprettholde balansen. En støttetjeneste som FCD-R Ned er derfor et helt sentralt virkemiddel for å få inn mer fornybar energi i systemet, sier Mattias Harrysson som er Sales Manager - Energy & Sustainability Services i Entelios.

Han legger til at det synes å være en tydelig drivkraft hos vindprodusenter å ligge i forkant og drive utviklingen.

– Eiere av vindkraftparker er positive til muligheten for å delta i FCR-D down-markedet ettesom det avhjelper en utfordring i et kretsløp deres egen virksomhet er en del av. De tar helt klart et stort ansvar ved å påvirke nåværende og fremtidige krav, og ved å lede arbeidet med å tilpasse kravene for vindparksressurser. I tillegg øker også lønnsomheten ved å drive en vindkraftpark ettersom eierne mottar en kompensasjon for denne type støttetjenester, sier Harryson.

Entelios har vært prosjektledere for å sikre en tydlig og effektiv kommunikasjon mellom turbinleverandøren, parkforvalteren og underleverandøren av IT-løsninger. Selskapet har også primærdialogen med Svenska Kraftnät, spesielt i forbindelse med pilotstudien ”Leveranse av støttetjenester med variabel produksjon eller forbruk”. Entelios er også ansvarlige for budgivning, kommunikasjon med Svenska Kraftnät, rapportering av data og fakturering.