Dette melder Gemini.

Hvor mye varmt vann trenger egentlig ulike bygninger? Og hva kan vi gjøre for å minske behovet? Det er to av hovedspørsmålene som er besvart i forskningsprosjektet VarmtVann2030. Resultatene presenteres i to rapporter.

- Vi har dokumentert og foreslått tiltak for å redusere varmtvannsforbruket, energibruken og varmetapet i ulike varmtvannssystemer. Byggene vi har undersøkt er boligblokker, sykehjem og hoteller, det vil si bygninger med et stort behov for tappevann, sier SINTEF-forsker Åse Lekang Sørensen.

Mye å spare på smarte grep

Forskerne gjennomførte blant annet detaljerte feltmålinger av varmtvannsforbruket og varmetapet i tolv bygg. Nå presenteres resultatene i rapporten SINTEF Fag 80, som omhandler energibruk til produksjon av varmt tappevann. Forskerne kommer også med forslag til tiltak for energieffektivisering.

- Resultatene våre viser at riktig utforming, dimensjonering og drift av varmtvannssystemer har et betydelig potensial for energisparing, sier Lekang Sørensen i SINTEF.

Hun mener det er viktig å legge mer vekt på dette både under prosjektering, bygging og i selve driftsfasen av de ulike byggene.

Valget av energikilde betyr mye for energieffektiviseringen

Større bygninger har ofte felles varmtvannsproduksjon. En kan dele slike fellesanlegg inn i varmesentral med oppvarmingskilde, distribusjonssystem og tappesteder. Selve oppvarmingen av tappevannet kan gjøres med mange ulike energikilder, som for eksempel elektrisitet, varmepumpe, solvarmeanlegg, biobrensel eller fjernvarme.

Opp mot 40 prosents varmetap

Mange felles varmtvannssystemer har et sirkulasjonssystem for å holde tappevannet varmt. Feltmålingene vi har gjort, viser at et slikt system kan ha opp mot 40 prosent varmetap.

- Valget av energikilde har stor innvirkning på behovet for strøm, sier forskeren. - For eksempel vil en varmepumpe redusere bruken av strøm sammenlignet med elektriske beredere. En varmepumpe kan levere varme til både tappevann og romoppvarming.

Ettersom tappevann ofte har en høyere temperatur enn vann til romoppvarming, forvarmes ofte vannet ved hjelp av varmepumpen og deretter ettervarmes det i elektriske beredere.

Les hele saken på Gemini.no