− Arbeidet gjøres for å vedlikeholde sikkerhetsavstanden mellom vegetasjonen og strømførende linjer, samt gjøre kantskogen sterkere for vind og snø. Under arbeidet vil det forekomme støy fra helikopteret, og man vil høre sagbladene skjære i greinene. Vi har mannskaper på bakken som følger arbeidet, og som ivaretar sikkerheten slik at ingen er i nærheten når det skjæres, forteller Martin Slot, fagansvarlig skog i Glitre Nett i en pressemelding.

Sag under helikopteret

− Sagen som benyttes består av 9 sirkelsagblader og henger under helikopteret. Piloten kan starte og stoppe sagen fra cockpit av helikopteret og vil fly langs kantskogen slik at sagen treffer grenene som stikker ut. For å unngå skader på trestammen, vil sagingen gjøres ca. 30 cm ut fra stammen. Det vil også føre til at vi bevarer noe bar og løv, sier Martin Slot.

Arbeidet med helikoptersaging vil normalt utføres fra mandag til fredag innenfor dagslysets varighet, det vil si ca. 6 til 8 timer hver dag. Når det skal sages langs en trase, vil det bli etablert et drivstoffdepot i nærheten slik at helikopteret vil fly ca. en time sammenhengende før det returnerer for påfyll av drivstoff. Bor man i nærheten av et slikt depot, vil man oppleve noe av denne skytteltrafikken.

Informasjon til grunneiere

­− Det er helikopterselskapet Heliwest som utfører operasjonen på vegne av Glitre Nett. I tillegg vil det være mannskaper som følger opp arbeidet på bakken underveis. Grunneiere langs høyspentlinjene der det skal sages vil bli informert via sms-melding med nærmere informasjon om tidspunkt for helikoptersaging i området, forteller Martin Slot.

Rydder hele året

Glitre Nett rydder hele året vegetasjon i og utenfor ryddebeltet og tilhørende anlegg for at trær og busker ikke skal vokse for nær kraftledningene. Arbeidet gjøres i de såkalte ryddebeltene langs strømlinjenettet hvor Glitre Nett har rettigheter til å rydde skog. Dette utføres i tråd med forskrifter utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Skal redusere konsekvensene

− Klimaet har de siste årene blitt mer krevende, og uvær treffer oss stadig oftere enn før. Uværet Babet sist høst og det kraftige snøværet ved nyttår er eksempler på dette.  Glitre Netts ansvar er å redusere konsekvensene når strømbrudd skjer. Det er svært sjeldent at avbrudd i strømforsyningen skyldes skog som står i ryddebeltet. Ved store snøfall kan imidlertid trær utenfor ryddebeltet bøye seg inn i ryddebeltet og komme i kontakt med høyspentlinjene og forårsake strømbrudd. Rydding av trær utenfor ryddebeltet gjøres i samarbeid med eier av skogen. Vi har i tillegg et samarbeid med skognæringen for å finne løsninger som hindrer større feilsituasjoner slik at forsyningssikkerheten til kundene økes, avslutter Martin Slot.