I 2021 ble det satt i drift 4 TWh mindre enn i 2020 – da det ble satt i drift 7,1 TWh ny kraftproduksjon. Vindkraft utgjorde 1,7 TWh av den den nye kraftproduksjon i 2021, melder NVE.

- Vi forventet at det skulle bli bygget noe mer kapasitet i 2021. Fristen for elsertifikatordningen ble forlenget til 31.12.2021 og mange prosjekter ble planlagt slik at de skulle rekke denne fristen. På grunn av koronarestriksjoner har flere prosjekter fått utsettelser, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

- Vi ser at kraftutbyggingen de siste årene har vært høy og at ordningen har gitt oss over 19 TWh fornybar kraft og gitt et betydelig bidrag til kraftforsyningen i Norge, sier Inga Nordberg.

Elsertifikatordningen har bidratt til å realisere:

6,7 TWh vannkraft
12,4 TWh vindkraft
10,6 GWh solkraft ?

Det ble satt i drift 2 TWh ny kraftproduksjon i fjerde kvartal

I fjerde kvartal ble det satt i drift seks vindkraftverk, i tillegg til at Havøygavlen vindkraftverk ble reetablert. Totalt ble det satt i drift åtte vindkraftverk i 2021. I 2021 er det samlet satt i drift 1,7 TWh ny vindkraftproduksjon, hvorav 1,4 TWh startet produksjon i fjerde kvartal. De ble satt i drift to nye vindkraftverk i fylkene Rogaland og Trøndelag og ett vindkraftverk i hvert av fylkene Agder og Vestland.

- Hvis vi regner med de turbinene som har startet å produsere kraft i vindkraftverk som er delvis i drift, har vi nå til sammen 15,4 TWh vindkraftproduksjon i Norge. Det er utgjør omtrent 10 prosent av vår totale kraftproduksjon, sier Nordberg.  

I fjerde kvartal ble det satt i drift 0,6 TWh ny vannkraftproduksjon. Om lag halvparten av denne produksjonen kommer fra 24 nye små vannkraftverk. I 2021 er det registrert satt i drift 53 små vannkraftverk med en samlet årlig produksjon på 0,7 TWh. Videre ble Jølstra kraftverk i Sunnfjord satt i drift, som bidrar med en netto produksjonsøkning på 0,2 TWh. Tre andre opprustings- og utvidelsesprosjekter ble også satt i drift.

3,5 TWh ny kraft er under bygging

NVE har ved utgangen av fjerde kvartal registrert 62 vind- og vannkraftprosjekter under bygging. Når disse er satt i drift vil de bidra med 2,2 TWh ny vindkraftproduksjon og 1,3 TWh vannkraftproduksjon. 0,8 TWh av vindkraftproduksjonen som er under bygging, leverer allerede strøm til nettet fra fire vindkraftverk som satte i drift de første turbinene i 2021.

Nye konsesjonsvedtak

I løpet av kvartalet ga myndighetene endelig tillatelse til fem mindre vannkraftprosjekter. Videre ble det gitt avslag til fire små vannkraftverk. I 2021 ble det sammenlagt gitt endelig tillatelse til 17 nye vannkraftprosjekter med en samlet økt årlig produksjon på 70 GWh. Ni av disse prosjektene var opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraftverk. Det ble gitt avslag til 21 vannkraftprosjekter, hvorav 19 stykker var nye, små vannkraftverk.

Av de endelige avslagene til små vannkraftverk er det 17 saker som har vært til klagebehandling i Olje- og energidepartementet. De fleste avslagene skyldes hensyn til blant annet biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og reindrift. Avslag blir gitt når de negative konsekvensene ved tiltaket er større en fordelen ved økt ny energiproduksjon.

Rapporten Ny kraftproduksjon 4. kvartal 2021 finner du, her!