Dette melder Grønn Byggallianse.

Regionlageret er på cirka 44 500 m2 og skal betjene rundt 300 av NorgesGruppens matvarebutikker. Butikkene er spredt over et stort geografisk område. Med høye miljøambisjoner, for bygget og for å redusere klimagassutslipp fra transporten, ble tomtevalget svært viktig. 

Vår ambisjon er at ASKO skal være en mest mulig klimanøytral og bærekraftig virksomhet, og vi jobber kontinuerlig for at miljøpåvirkningen fra vår virksomhet skal være så liten som mulig. Valget falt på en tomt i Sande i Vestfold, ikke minst for å redusere antall kjørte kilometer mellom lager og butikk i et så stort område, sier Knut-Andreas Kran, direktør for ASKO Oslofjord.

Lageret bidrar til å øke det lokale naturmangfoldet

Med sine miljøambisjoner ønsket ikke ASKO å bygge ned dyrkbar jord, og de så derfor etter tomter der de kunne unngå det. Selv om tomten i Sande hadde vanskelige grunnforhold og det ble krevende å opparbeide den, ble hensynet til reduserte klimagassutslipp og det å ta vare på natur avgjørende. Det har vært viktig for prosjektet å bevare det biologiske mangfoldet, og særlig det lokale artsmangfoldet på og ved tomten. Det bevisste valget av tomt på en fjellgrunn som ikke beslaglegger verdifull matjord ble spesielt verdsatt av foreningen Vestfold Jordvern, som tildelte ASKO Oslofjord Årets Jordvernpris 2020. 

Takflatene er også utnyttet for å øke naturmangfoldet (slik Strakstiltakene for små og store byggeiere anbefaler) ved at de har funnet plass til både strømproduksjon fra solceller og et grønt areal. 5 600 kvadratmeter er dekket av sedumplanter. De har også tilrettelagt for et “humlehotell” på tomten. Disse tiltakene bidrar til sammen å redusere overvann og å øke naturmangfoldet.

Lageret er også energiprodusent

En styrende ambisjon for bygget var også å bidra til økt produksjon av fornybar kraft og å oppnå energieffektivitet. Et energismart system, kombinert med bruk av energieffektivt utstyr, en lokal energiforsyning fra solceller og gjenbruk av overskuddsvarme har bidratt til å redusere belastningen på det ordinære strømnettet. Godt over en tredel av takarealet er dekket med solcellepaneler. Til sammen gir dette en strømproduksjon på 1,6 MWh per år, noe som tilsvarer forbruket til rundt 64 husstander. Strøm fra solcellene dekker nå en femdel av lagerbyggets energibehov. I tillegg er det løsninger der overskuddsvarme fra kuldeanlegg og automasjon brukes til oppvarming og klimaregulering i hele bygget. Det er også benyttet klimavennlig CO2 som kuldebærer. Et SD-anlegg er installert for å styre og optimalisere drift av alle tekniske innretninger i bygget, samt overvåkning og varsling ved feil på anlegget.

Krevende, men absolutt verdt det

ASKO kan nå se tilbake på en krevende men samtidig svært lærerik prosess. De har også gått opp ny grunn for andre som tenker på å bygge lagerbygg med høye miljøambisjoner. Ifølge ASKO har de nå fått et miljøvennlig bygg som gir et godt arbeidsmiljø for de ansatte, og hvor de kan plukke varer til sine kunder med meget bra kvalitet og høy automasjonsgrad.

 Vi har fått et miljøvennlig bygg som gir et godt arbeidsmiljø for våre medarbeidere. Vi kan variere mellom flerkontorløsninger og enkeltkontorer basert på arbeidsoppgaver og behov. Alle med kontorarbeidsplasser kan selv gjøre individuelle justeringer av innemiljøet for sin arbeidsplass. Lagerbygget er lyssatt slik at det skal være godt arbeidslys. I fellesarealene er det godt med dagslys fra vinduer, og det er etablert hyggelige sosiale soner som fremmer samvær og trivsel, sier Kran.

 Selv om det til tider har vært krevende, har det vært et lærerikt prosjekt å gjennomføre for våre leverandører og for oss som byggherre. Jeg er sikker på at det har vært et riktig valg å ha krevende miljøambisjoner. Vi er stolte av at vi sammen har oppnådd ambisjonen om BREEAM Outstanding for dette lagerbygget, sier Kran.