Utover det å oppgi klima- og miljøpåvirkningen forbundet med energibærerne som brukes, tar en EPD med hele livsløpet og kretsløpet utifra et «vugge-til-grav» eller sirkulært perspektiv.

EPDen har blitt tatt godt imot og ønsket velkommen av markedet og Oslofjord Varmes kunder på Fornebu, Lilleaker og Lysaker, melder Oslofjord Varme.

– Det er svært positivt at fjernvarmeselskapet nå får på plass miljødeklarasjonen EPD. Det er nødvendig for å få en bedre oversikt over CO2-utslippene. Ved å få innblikk i dette, vil det også bli lettere å kutte utslippene. Det er veldig bra for hele bransjen at det blir økt fokus på dette. Det er et viktig ledd i arbeidet med å skape et mer bærekraftig samfunn med reduserte utslipp, slik som på Nansenløkka som er under bygging. Forhåpentligvis vil vi med EPD kunne gjøre prosjektet enda mer miljøvennlig, sier miljødirektør i OBOS Birgitte Molstad.

nansenlokka-skissebilde -oslofjord-varme.jpg

Nansenløkka. Foto: Oslofjord Varme

Det var etter arbeidet med å bli valgt som leverandør av varme og kjøling til OBOS´ første FutureBuilt-prosjekt Nansenløkka på Fornebu at Oslofjord Varme ble inspirert til å løfte sin egen miljødokumentasjon til et nytt nivå, og det ble besluttet at man skulle utarbeide en EPD. EPD-arbeidet er også et viktig steg for å identifisere selskapets forbedringspotensialer og bidra til at Fornebu kan nå sine ambisjoner om å bli et nullutslippssamfunn i 2027.

– Det at Oslofjord Varme har fått utarbeidet en EPD for sine fjernvarmeleveranser på Fornebu-området, gjør det enklere for oss å synliggjøre hvordan fjernvarme kan være et klimatiltak på veien mot Fornebu som nullutslippssamfunn, sier tjensteleder for byggkompetanse og utvikling Petter N. Haug Sandbu i Bærum kommune.

EPDen som nå er utarbeidet, gjør Oslofjord Varme til den første innenfor sin bransje som objektivt kan dokumentere sin miljøpåvirkning i sine leveranser av varme og kjøling. Selskapet tror at dette vil være viktig ikke bare for Oslofjord Varme, men også for fjernvarmebransjen, ved at man vil bli flinkere på å kontinuerlig forbedre sine miljøprestasjoner.

Oddbjørn Dahlstrøm Andvik i Asplan Viak har utarbeidet EPDen for Oslofjord Varme. – Jeg vil berømme Oslofjord Varme for å være først ute til å utarbeide EPD for fjernvarme. Objektiv dokumentasjon på klimagassutslipp og andre miljøpåvirkninger gjør det mulig å gjøre gode valg som kan redusere utslippene. EPDen til Oslofjord Varme er basert på en LCA (livsløpsvurdering) som omfatter hele verdikjeden til produksjon av varme og kjøling. Det vil blant annet si at produksjon og transport av biofyringsolje, varmekjeler, varmesentraler, graving og installasjon av vannrør for distribusjon av varme- og kjøling er med i analysen, sier han.

Legging av sjøvannsledning- Oslofjord varme.jpg

Legging av sjøvannsledning. Foto: Oslofjord Varme

– I tillegg til å få utarbeidet EPDen ble det også utført en analyse av hvilken hot spots som Oslofjord Varme burde fokusere på for å redusere utslippene av klimagasser ytterligere. Denne analysen viser at redusert bruk av biofyringsolje, valg av biofyringsolje med lavest mulige utslipp, redusert lekkasje av kuldemedier og bruk av kuldemedier med lav GWP-verdi er noen av tiltakene som har størst effekt for å redusere klimagassutslipp fra produksjonen av varme- og kjøling. Det er summen av EPD-dokumentasjonen og analysene som gjøres for å finne utslippsreduserende tiltak, som kan bidra til lavere utslipp i fremtiden, sier Andvik.

– For Oslofjord Varme var det en tankevekker at bioolje som vi bruker som spisslast og reservekilde til varmeproduksjon, og som ble oppfattet som helt ren og fornybar, har såpass store utslipp knyttet til logistikk og produksjon. Bioolje er fortsatt mye bedre enn alternativene, men likevel ikke helt grønn, sier administrerende direktør i Atle Nørstebø i Oslofjord Varme.

Selskapet leverer i dag varme, kjøling, byggvarme og byggtørk til sine kunder på Fornebu, Lilleaker og Lysaker.

– Vi mener at dette vil kunne hjelpe våre kunder med å gjøre riktige og gode miljøregnskap og ta riktige valg basert på utslipp forbundet med produksjon av varme og kjøling. Utbyggere og eiendomsbesittere som i dag er selskapets viktigste kunder, er godt kjente med bruken av EPDer fra byggevare- og materialleverandørene som har blitt pålagt å miljødeklarere sine produkter til blant annet BREEAM-sertifiserte byggeprosjekter, sier Nørstebø.

 

Atle-Nørstebø-Oslofjord-Varme.jpg

Administrerende direktør i Atle Nørstebø i Oslofjord Varme. Foto: Oslofjord Varme

Dette pålegget har ikke fjernevarmebransjen fått ennå, men Oslofjord Varme mener, og mente, likevel at dette var viktig for å gi sine kunder et objektivt og godt grunnlag for beregning av deres byggs livsløpsutslipp og totale miljøpåvirkning.

Nørstebø mener at det er avgjørende for en miljøbedrift som Oslofjord Varme å kunne være transparent og dokumentere sine utslipp ovenfor sine kunder, slik at de kan gjøre riktige vurderinger av deres indirekte utslipp. Han mener også at deklarasjonen er et godt underlag for å identifisere og forbedre sine miljøprestasjoner, og dermed befeste sin posisjon ytterligere som en miljøvennlig og fremtidsrettet leverandør av varme, kjøling, byggvarme og byggtørk. – Oslofjord Varme forventer at alle energileverandører, fra kraftselskaper til alle andre fjernvarmeselskaper, kommer etter og lager sine egne EPD’er, sier Atle Nørstebø.