Dette melder Teknologisk Institut i Danmark. 

Et nylig gjennomført prosjektsamarbeid mellom Teknologisk Institutt, Dan Jord A/S, Eldan Recycling A/S, Stena Recycling A/S og GasDetect ApS har resultert i utviklingen av et teknologikonsept som sikrer betydelig reduksjon i utslipp av CFC-gasser ved oppgraving og behandling av gamle fjernvarmerør. Konseptet åpner også for gjenvinning av plastbaserte materialer i rørene, hvor kun stål har blitt gjenvunnet tidligere.

26 000 km fjernvarmerør lekker klimagasser

Klimamessig utgjør gamle fjernvarmerør et problem på grunn av innholdet av gassen CFC, også kjent som freon, som tidligere var vanlig å bruke som isolasjonsmateriale i fjernvarmerør frem til 1987. Dette betyr at det i dag er bundet opp mot 4 000 tonn CFC-gasser alene i Danmarks fjernvarmenett. Over tid siver gassen ut av de gamle fjernvarmerørene og ender opp i atmosfæren, der den bryter ned ozonlaget og har en drivhuseffekt som er 4000 ganger kraftigere enn CO2.

- Det ligger 26 000 km fjernvarmerør begravet i den danske jord. Innholdet av CFC-gasser i rørene tilsvarer over 40 prosent av Danmarks årlige CO2-utslipp, så det er ikke ubetydelig at vi som samfunn forholder oss til hva som skal skje med rørene, sier Bjørn Malmgren-Hansen, seniorspesialist og prosjektleder ved Teknologisk Institut.

Stort potensial for gjenvinning og CO2-besparelser

Hvis det nye behandlingskonseptet blir oppskalert, er det mulig både å gjenvinne materialene i rørene og forhindre større utslipp av CFC-gasser. Konseptet inkluderer blant annet en sensor som kan registrere om det er CFC i isoleringsskummet - dette har betydning for den innledende sorteringen av rørene.

- Forhånds-sorteringen foregår manuelt, ved at man skanner de enkelte rørene for innhold av CFC. Dette vil kreve flere arbeidstimer. Derfor har vi i prosjektet fokusert på at sensoren skal være enkel å ta i bruk. Det betyr at vi står overfor et konsept som kan skaleres hvis det innføres krav til behandling av rørene, sier Rasmus Birch Sørensen fra Dan Jord A/S.

I tillegg til CFC-skanneren, utviklet av Gasdetekt ApS, har prosjektet også utviklet metoder for å gjenvinne plastmaterialet HDPE og undersøkt muligheter for gjenvinning av PUR-skum.

Teknologisk Institutt vurderer i den kommende prosjektrapporten at det nye konseptet kan spare en betydelig mengde CO2, rundt 28 tonn COper tonn behandlede fjernvarmerør, hvis alle oppgravde rør behandles og plastmaterialer utvinnes for gjenvinning.

Ny lovgivning kan skape et nytt marked 

Nedgravde fjernvarmerør med CFC er ikke bare et problem i Danmark, men også i andre land der fjernvarme er utbredt, som for eksempel i de andre nordiske landene, Tyskland og Baltikum. Tidligere har det ikke vært tilgjengelige konsepter som kan håndtere rørene på en forsvarlig og bærekraftig måte.

- Det har vært flere initiativer for å nyttiggjøre plastmaterialene i fjernvarmerør de siste 25 årene, men mens det er lovgivning for behandling av sammenlignbare fraksjoner som for eksempel kjøleskap, er det ikke tilfelle for fjernvarmerør. Men nå har veien blitt banet teknologisk sett for det, sier Bjørn Malmgren-Hansen fra Teknologisk Institut.

Av samme grunn håper gjenvinningsbedriftene Stena Recycling og Eldan Recycling, som har deltatt i prosjektet, at det nye konseptet kan legge grunnlag for ny lovgivning.

- I dette prosjektsamarbeidet har vi utviklet et konsept for å kunne håndtere fjernvarmerør. Dette betyr at vi kan demontere dem og sikre at den størst mulige andelen plast, skum og stål kan sorteres ut for gjenvinning. Så vi er klare til å fullføre prosessen hvis det fra politisk hold blir tatt initiativ til å gjøre noe med problemet, sier Jan Kjær fra Eldan Recycling.

Også hos Stena Recycling ser man rammevilkårene for behandling av fjernvarmerør som en viktig driver for bruken av den utviklede metoden.

- Kanskje burde man se på reglene for behandling av kjølemøbler, der det er spesifikke krav til sikker destruksjon av CFC-innholdet både fra kompressor og skum. Hvis det dessuten blir et krav at de eldre CFC-holdige rørene skal fjernes, står vi overfor betydelige større mengder materiale og dermed også mye større plastressurser som kan behandles og gjenvinnes, sier Jacob Kristensen fra Stena Recycling.

Prosjektet har mottatt støtte fra MUDP under Miljøministeriet og er utført i samarbeid mellom Teknologisk Institut, Dan Jord A/S, Eldan Recycling A/S, Stena Recycling A/S og GasDetect ApS.