Tallene presenteres i Nysnøs første klimaeffektrapport, som fremhever hvordan porteføljeselskapene bidrar til å begrense fremtidige klimagassutslipp gjennom innovative klimateknologier og løsninger, melder Nysnø.

Unngåtte utslipp, eller såkalte "scope 4"-utslipp, er en kvantifisering av klimagassutslippene som ikke vil bli sluppet ut i atmosfæren, eller fjernet fra den, som følge av å ta i bruk en bestemt klimateknologi sammenlignet med nåværende løsning. De samlede unngåtte utslippene fra Nysnø investeringer i 2030 er estimert til 7,2 millioner tonn CO2e.

Beregning av unngåtte utslipp er i tidlig utviklingsfase, og Nysnø har samarbeidet med andre fremstående klimainvestorer i prosjektet FRAME for å utvikle en standard metode for å beregne både realiserte og fremtidsrettede unngåtte utslipp.

-Vi har identifisert og kvantifisert de ulike klimapåvirkningene som oppnås av våre porteføljeselskaper og publiserer nå for første gang den samlede påvirkningen fra porteføljen vår mot 2030. Beregningene inkluderer både realiserte og estimerte fremtidige CO2-reduksjoner basert på realistiske vekstprognoser for de respektive selskapene, justert for vår eierandel, sier Jean Baptiste Curien, direktør for klimateknologi i Nysnø.

Gjennom porteføljen av selskaper og fond har Nysnø direkte og indirekte bidratt med vekstkapital til mer enn 185 selskaper. Det er viktig å merke seg at metoden er anvendt på Nysnøs direkte investeringer og ikke inkluderer fondsinvesteringene. Nysnø planlegger å inkorporere klimapåvirkningen fra den indirekte porteføljen i fremtidige vurderinger. Nysnø har satt klare mål og spesifikke klimamål for porteføljen, og dette beskrives nærmere i Nysnøs årsrapport for 2022.

- Investormiljøet er i økende grad dedikert til å redusere utslippene, og vi tror at unngåtte utslipp vil bli en sentral målestokk for å vurdere selskapers prestasjon. Som investorer beregner vi økonomisk avkastning basert på forventet fremtidig kontantstrøm og risiko. Det er på tide å ta i bruk denne tankegangen for å beregne klimapåvirkning», sier Nysnøs klimateknologi direktør.

- Vårt langsiktige mål mot 2050 er å bidra med vekstkapital til hundrevis av klimateknologiselskaper som samlet bidrar til å realisere et samfunn med netto nullutslipp, konkluderer Jean Baptiste.

Nysnø håper at denne rapporten vil inspirere økosystemet til å komme i gang med å beregne sine fremtidige unngåtte utslipp.

Les den første klimapåvirkningsrapporten for 2022 her.

Les metoden for å beregne klimapåvirkning her.