– Vi er glade for den tilliten som vises oss gjennom ny avtale. Norge og resten av verden står overfor store klimautfordringer i tiårene som kommer og vi er beredt på å svare opp det ansvaret som den nye avtalen gir oss, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Avtalen åpner for at Enova som tidligere kan støtte aktivitet i alle sektorer. Enova gis videre stor faglig frihet til å utvikle virkemidler og tildele støtte til enkeltprosjekter som styrker Norges omlegging til lavutslippssamfunnet. Enovas aktivitet skal rettes inn mot de delene av innovasjonskjeden som går på senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon.

– De samtalene vi har hatt med vårt eierdepartement rundt avtalen, har vært preget av gjensidig tillit og god dialog. Vi vil nå bruke tiden fram mot jul og ukene på nyåret til å se nærmere på hvordan vi skal sette avtalen ut i livet, sier strategidirektør Tonje Foss.

Et eget punkt rundt avtalefestede aktiviteter fokuserer på utvikling av drivstoffinfrastruktur for utslippsfri transport, støtte til forbrukere og husholdninger samt støtte til næringstransport.

– Enova arbeider for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Det betyr at utslippene skal ned mot null samtidig som vi skal legge til rette for at det skapes nye og bærekraftige verdier. Skal vi lykkes med det, må vi prioritere å støtte de virkelig innovative prosjektene som kan bringe de nødvendige klimateknologiene ut i markedet og ut i verden, sier Nils Kristian Nakstad.