Dette melder NVE. 

- Vi ønsker å gjøre ordningen mer brukervennlig og enklere å forstå. Mye har skjedd siden ordningen ble etablert i Norge i 2010 og både bygningsmassen, markedet, teknologien og lovverket har endret seg. Vi er glade for nå å kunne sende NVEs innspill over til olje- og energidepartementet, sier Inga Nordberg, direktør i Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, ifølge nve.no.

Dette er de viktigste endringsforslagene:

  • Forenkle energimerket og gi bedre informasjonen ut til forbrukere​ ved at merket nå kun består av en bokstav i en skala fra A som er best og G som er dårligst, og der A er mørkegrønn og G er mørkerød.
  • Sikre at forbrukere får så korrekt informasjon som mulig om en bygnings energikvaliteter og energikostnader. 
  • Sørge for at bygg med fjernvarme og bygg med egenprodusert energi får et noe bedre energimerke enn i dagens ordning. Dette gjøres ved at energibærerne gis en moderat vektingsfaktor som skjønnsmessig tar hensyn til både at fjernvarme og biobrensel avlaster kraftsystemet, og som gir en uttelling på skalaen når bygningen har lokal energiproduksjon slik som solkraft. Vektingen er holdt relativt lavt fordi formålet med ordningen er å gi informasjon om hvor energieffektiv en bygning er.
  • Innføring av vektingsfaktorer som er i tråd med nyere versjoner av EUs bygningsenergidirektiv og som er tilpasset det norske energisystemet og den norske bygningsmassen.​
  • Tilpasse energimerkeordningen og karakterskalaen til definisjoner og krav i for eksempel taksonomien for bærekraftige investeringer.

- Det er mange hensyn som trekker i ulik retning og disse må veies opp mot hverandre. Vi mener vårt forslag gir en god løsning på en kompleks problemstilling, sier Nordberg

Endringsforslaget er en del av et større oppdrag fra OED

NVE fikk i mars et oppdrag fra OED om å komme med forslag til oppdatert forskrift om energimerking av bygninger for å gjennomføre bygningsenergidirektivet fra 2010. NVE ble også bedt om forslag til ny beregningsmetode for energikarakter basert på primærenergi og forslag til justeringer i energikarakterskalaen som vil bidra til at ordningen blir mer relevant for eksisterende bygg. Departementet mener at energimerkeordningen bør reflektere byggets behov for både levert energi og elektrisk effekt med bakgrunn i at behovet for både elektrisk energi og effekt er ventet å øke de kommende årene. 

I regjeringens handlingsplan for energieffektivisering fremgår det at «Olje- og energidepartementet jobber med forskriftsendringer for å gjøre energimerkeordningen mer relevant for eksisterende bygg. Departementet vil også foreslå forskriftsendringer med ny beregningsmetode for fastsettelse av energikarakter som ivaretar hensynet til effektiv bruk av energi og premierer oppvarmingsløsninger som samspiller godt med kraftsystemet. ​Videre tas det sikte på å fjerne oppvarmingskarakteren som et grep for å gjøre energimerket enklere å forstå. Energimerkeordningen for bygninger har et potensial for å samspille og støtte opp under andre virkemidler, for eksempel Enovas støtteordninger og taksonomiregelverket.» ​

NVE mener at det også bør legges vekt på de ulike energibærernes kvaliteter når det gjelder fornybarandel, utslipp av klimagasser og lokal luftforurensning.

Dette er innspillet fra NVE til OEDs videre arbeid.