Norske klimagassutslipp var i 2019 på det laveste nivået siden 1993. Utslippene har hatt en fallende trend siden toppåret 2007, til tross for økte utslipp fra olje- og gassutvinning og veitrafikk i perioden. Utslippene fra industrien var derimot nær 42 prosent lavere i 2019 enn i 1990, og det er dette som utgjør den største årsaken til at samlet utslipp av CO2-ekvivalenter går ned, melder SSB.

Lavere utslipp fra veitrafikk bidro mest

I Norge er olje- og gassutvinning, industri og bergverk og veitrafikk de største kildene til klimagassutslipp. Alle disse kildene hadde utslipps- nedgang i 2019. Det største bidraget til nedgangen kom fra veitrafikk, som sank med 7 prosent. Årsakene til dette var reduksjon i salg av bensin og autodiesel kombinert med økt andel biodrivstoff i drivstoffblandingen i 2019.

Innen luftfart og sjøfart ble klimagassutslippene redusert med henholdsvis 6 og 4 prosent. Nedgangen skyldes lavere forbruk av jetparafin og marine gassoljer. Utslippet innen olje- og gassutvinning gikk ned med 2 prosent og var et resultat av nedgang i produksjonen i 2019. Industri og bergverk reduserte utslippet med vel 3 prosent.

Klimagasser i endring

Utslipp av CO2 utgjorde 84 prosent av klimagassutslippene i 2019, opp fra 69 prosent i 1990. Prosesstiltak i industrien har gjort at utslippene fra lystgass (N2O) og metan (CH4) er redusert fra 1990. Mesteparten av disse gassene kommer i dag fra jordbrukssektoren som ellers har hatt en relativ stabil utslippstrend.

For de fluorholdige klimagassene har PFK og SF6 hatt nedgang, mens HFK-gassene har steget jevnt gjennom perioden frem til 2013 for så å avta gradvis. Denne nedgangen speiler avgifter som kom på starten av 2000-tallet med den hensikt å redusere bruk og utslipp av HFK.