Dette melder Miljødirektoratet.

– Kommunene er viktige i arbeidet med å få ned klimagassutslippene. Oppdaterte tall for utslipp av klimagasser bidrar til økt bevissthet om utslippene lokalt. Vi håper det vil være et nyttig verktøy for kommunene i deres klimaarbeid. Vi opplever at kommunene er engasjerte og stadig flere deltar aktivt med å redusere utslippene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Nye utslippstall gir oversikt over utslippene av klimagasser for alle landets kommuner og fylker. Klimagassregnskapet viser hvordan utslippene har utviklet seg fra 2009 til 2020, fordelt på ni ulike sektorer.

Det er Miljødirektoratet som publiserer nye utslippstall for kommuner og fylker.

Endrede reisevaner og elektrifisering kuttet utslipp

Utslippene går ned i mer enn to av tre kommuner. Totalt sett er det reduserte utslipp fra personbiler, luftfart, passasjerbåter og cruiseskip som bidrar til de største utslippsreduksjonene i kommunene i 2020. Hvor mye av nedgangen som skyldes direkte koronarestriksjoner, er vanskelig å fastslå.

Nedgangen i utslippene fra sjøfart og luftfart skyldes sannsynligvis endrede reisevaner på grunn av pandemien. Lavere utslipp fra personbiler skyldes mindre kjøring og at flere kjører elbiler framfor bensin- og dieselbiler. Dette gjelder spesielt i de store byene.

Tallene viser også en nedgang i utslipp fra personbiler i flere av kommunene langs grensen til Sverige og i nærheten av flyplasser. Dette henger sannsynligvis sammen med mindre reiseaktivitet til utlandet.

Utslippene fra olje til oppvarming er redusert

I 2020 ble det innført et forbud mot bruk av olje til oppvarming av bygninger. Oljefyrforbudet har bidratt til at utslippene fra olje og parafin til oppvarming har gått ned fra over 1 million tonn CO2-ekvivalenter i 2009, til tilnærmet null i 2020.

I andre sektorer, slik som jordbruk og avfallshåndtering, er det liten forandring i utslippene sammenlignet med tidligere år.

Fjerde året med klimagassregnskap

Det er mange faktorer som spiller inn på hvilke klimagassutslipp som dominerer i hver enkelt kommune. Utslippene henger gjerne sammen med hvor mange som bor i kommunen, hvilke næringer som finnes der, om de ligger i tilknytning til kysten eller om det ligger veier med mye trafikk der.

– Hovedformålet med regnskapet er å bidra til at kommunene har et godt kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre klimaarbeidet sitt, og ikke å måle kommunene på måloppnåelse eller opp mot hverandre, sier Ellen Hambro.

Dette er det fjerde året Miljødirektoratet publiserer nye utslippstall for kommuner og fylker siden tjenesten ble lansert i 2019.

   

Utslipp av klimagasser i kommuner og fylker