Beregningen av klimadeklarasjonen for fysisk levert strøm tar hensyn til at Norge utveksler strøm med landene rundt og inkluderer også klimagassutslipp fra importert strøm. Bruk av strøm har ingen direkte utslipp, men strømmen kan være produsert med ulike energikilder som har ulik klimapåvirkning. Totalt ble 97 prosent av det norske strømforbruket dekket av fornybar strøm i 2021, melder NVE.

Økt import fra Tyskland og Danmark bidrar til høyere klimagassutslipp enn i 2020.

Det gjennomsnittlige klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm i Norge var i 2021 11 gram CO2-ekvivalenter per kilowattime. Dette er en økning fra 2020 da klimagassutslippet var 8 g CO2e/kWh. Økningen i den norske CO2-faktoren for strøm i 2021 skyldes blant annet at 2021 var det første hele året der utenlandskabelen, NordLink, mellom Norge og Tyskland ble tatt med i beregningen for Norge. Tyskland har en høyere andel fossil kraftproduksjon, og det gjenspeiles i beregningen av den norske utslippsfaktoren for strøm.

I tillegg har mengden strøm importert fra Danmark doblet seg fra 2020 til 2021, noe som også bidrar til å øke den norske utslippsfaktoren for strøm. Selv om CO2-faktoren knyttet til strømforbruk i Norge har økt i 2021 sammenlignet med 2020, er det fortsatt lavere enn det var i 2019 da det var på 17 g CO2e/kWh. CO2-faktoren i 2021 er også vesentlig lavere enn i EU-27 som de siste årene har hatt en CO2-faktor for strømforsyningen på rundt 300 g CO2e/kWh.

Forventninger til ny utenlandskabel til Storbritannia

I løpet av høsten 2021 ble den nye utenlandskabelen, North Sea Link, mellom Norge og Storbritannia satt i drift. Import fra Storbritannia utgjorde dermed en veldig liten del av det totale strømforbruket i Norge i 2021, men det er forventet at dette vil øke i 2022 etter at kabelen da har vært i drift hele året. Siden en stor andel av strømproduksjonen i Storbritannia produseres fra fossile kilder, blir det spennende å se hvor mye dette vil slå ut på neste års klimadeklarasjon.