- Veksten i solenergimarkedet gir store muligheter for norske aktører innen en rekke nisjer i hele verdikjeden - fra materialer i solceller til drift av store anlegg. Dette er en høyteknologisk næring som blant annet er langt framme innen digitalisering, sa Persen under åpningen. - Til sammen sysselsettes rett i underkant av 2 000 mennesker i solbransjen i Norge i dag. Veikartet for norsk solbransje mot 2030, viser at dette tallet kan økes kraftig fram mot 2030. 

- Dette er en veldig spennende utvikling. Denne regjeringen skal føre en aktiv næringspolitikk som gir nye arbeidsplasser, eksport og industri basert på våre felles naturressurser, sa Persen. - For å få til dette er forskning, utvikling og innovasjon avgjørende for at norske bedrifter skal hevde seg internasjonalt og for at vi skal nå våre klimamål.

På åpningen av det nye testanlegget deltok i tillegg til representantene for Olje- og energidepartementet, også sentrale aktører i solbransjen som Statkraft, Scatec, Ocean Sun, REC og FUSen samt Lillestrøms varaordfører Thor Grosås, melder IFE.

Samtlige bransjeaktører understreket hvor viktig det nære samarbeidet mellom industriaktører og forskningen på IFE er for å utvikle nye teknologiske løsninger og innovasjoner.

Testanlegget hos IFE på Kjeller består av to deler. Utendørs utgjør solparken et testanlegg for solcellemoduler i nordisk klima. Her testes state-of-the-art solcellemoduler fra ulike leverandører, med detaljert overvåkning og avansert sensorikk. Det gjøres også høyoppløste målinger av solinnstrålingen og andre vær-parametre som påvirker produksjonen av solstrøm.

Innendørs er det en test- og karakteriseringslab for solcellemoduler. Her kan ytelsen til solcellemodulene studeres i detalj, blant annet ved hjelp av en fullskala solsimulator og avansert avbildning. Til sammen utgjør dette en forskningsinfrastruktur som er unik i Norden.

Grønn plattform

IFE er blant annet forskningspartner på Grønn plattform;?regjeringens satsning som gir norske bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling.

Grønn plattform-tildelingen på solenergi?er satt sammen av to prosjekter, med fokus på hybride vann- og flytende solkraftverk. Det ene er et bedriftsprosjekt som ledes av Scatec, der Prediktor, Ocean Sun, IFE, SINTEF Energi og Energiklyngen er partnere. Det andre er et stort kompetanseprosjekt som ledes av Josefine Selj ved IFEs avdeling for solkraftsystemer. Her er Scatec,?Prediktor, Ocean Sun, Hydro, Statkraft, Multiconsult, SINTEF Energi, UiO, NTNU og NIVA partnere.