Dette melder NVE.

Når NVE gir anleggskonsesjon til vindkraftverk på land, gjelder den for en begrenset periode. Etter dette skal vindkraftverket legges ned, og nedlegging er konsesjonær sitt ansvar. NVE krever derfor at konsesjonæren sender et forslag til finansiell sikkerhetsstillelse (tidligere kalt garantistillelse), innen utgangen av anleggets tolvte driftsår. Sikkerhetsstillelsen skal dekke kostnadene ved en nedlegging, slik at samfunnet er sikret at det finnes tilgjengelige midler til å legge ned kraftverket

Vinteren 2022/2023 la NVE fram et forslag til hvordan disse kravene skal behandles.  Basert på innspill og nye vurderinger legger NVE nå fram en endelig prosedyre for sikkerhetsstillelse for nedlegging av vindkraftverk på land.

– NVE mener rapporten vi har lagt fram bidrar til å skape forutsigbarhet for konsesjonærer og andre interessenter, ved å være tydelige på hvordan vi vil behandle vilkåret om finansiell sikkerhetstillelse, sier Kristian Markegård, direktør i tilsyn- og beredskapsavdelingen til NVE.

Eierne av kraftverkene skal sette av midler til nedlegging

– I forslagene om finansiell sikkerhetsstillelse skal konsesjonærene sette av seks prosent av investeringskostnaden for å dekke nedlegging av vindkraftverk på land, sier Markegård.

Videre kommenterer Markegård at NVE i særlige tilfeller kan vurdere andre utregninger av størrelsen på sikkerhetsstillelsen.

– Vi mener konsesjonærene primært bør foreslå sikkerhetsstillelse i form av fondsavsetning på sperret konto, siden dette er oversiktlig og gir myndighetene lavest kostnader å følge opp, sier Markegård.

NVE er åpne for at andre former for finansielle sikkerhetsstillelser kan legges fram, men Markegård poengterer at NVE kun vil akseptere én form per anleggskonsesjon/kraftverk.

NVE starter behandling av de første sakene

NVE har så langt fått inn forslag til finansiell sikkerhetsstillelse for fem vindkraftverk.

– Nå som de nye prosedyrene er på plass, begynner vi å behandle sakene som har kommet inn, avslutter Markegård.