- Den nye ordningen vil være betydelig mer omfattende enn dagens delingsordning og innebærer at flere enn i dag kan spare skatter og avgifter ved å dele egenprodusert fornybar strøm, sier direktør for RME, Tore Langset ifølge nve.no. 

Tre avgrensninger

Delingsløsningen vi foreslår gjør det enklere å dele strøm i næringsområder.

Dersom man deler produksjon mellom eiendommer, reduseres strømbruket fra nettet til hver eiendom, og dermed også både skatt, avgifter og nettleie. Nettleien dekkes av alle som bruker nettet, så når de som produserer strøm får redusert nettleie, betyr det at den blir høyere for andre kunder. Derfor er det tre viktige avgrensninger i ordningen, for å unngå at nettleien øker for andre kunder:

  1. Produsenter kan kun dele med naboeiendommer. Det er ingen begrensning i hvor mange naboer du deler med – forutsatt felles grense eller at det er en gjenboereiendom.
  2. Den øvre grensen for ordningen forslås satt til 5 MW installert effekt. Det tilsvarer et solkraftanlegg som dekker et areal på omtrent 30 000 mål.
  3. For å ta del i ordningen må den du deler med ha et nettleieabonnement hvor energileddet ikke er så høyt at det dekker faste kostnader i strømnettet. I dag gjelder dette i hovedsak næringskunder som er. Dette kalles på fagspråket «energiledd som avspeiler marginale tapskostnader» (se egen faktaboks).

- Vårt forslag er nå oversendt Energidepartementet. Det blir opp til departementet å vurdere hvordan dette nå skal tas videre, sier Langset.