- Dette er en helhetlig oppgradering av våre støtteordninger innenfor teknologi, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova i en melding.

Formålet med Enovas teknologiprogrammer er å fremskynde teknologiutvikling og innovasjon som kan bidra til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050. Med støtte fra Enova skal ny teknologi utvikles slik at den kan tas i bruk raskere og på sikt bli foretrukket av markedet uten støtte.

Gjenkjennelig for markedet

Siden 2017 har Enova gitt støtte til teknologiutvikling gjennom tre sektor- og teknologinøytrale støtteordninger. Disse tre handlet om pilotering, demonstrasjon og investeringer i fullskala klima- og energiteknologi.

Enovas nye programmer for teknologiutvikling vil være gjenkjennelig for markedet. Søkerne må fortsatt dokumentere innovasjonshøyde og spredningspotensial, og at teknologien foretaket støtter vil bli konkurransedyktig i markedet på sikt.

- Det skal være enkelt for søkere å forstå hva de kan søke støtte til, og hva Enova har behov for av informasjon for å kunne behandle søknaden, sier Nakstad. - Dette gjør vi gjennom å lage støtteordninger som retter seg mot ulike tema, og der prosjekter i ulike faser av et utviklingsløp kan søke støtte under den samme ordningen. Vi har også åpnet for forprosjektstøtte for utredninger og dokumentasjon som er nødvendige for en investeringsbeslutning. Slik vil utvikling av nye, innovative klima- og energiløsninger gå raskere og kunnskap om smarte valg kan komme samfunnet som helhet til gode.

Syv særskilte satsinger

De nye støtteordningene har fått en klar tematisk profil og skal bidra til å sikre nødvendig omstilling frem mot lavutslippssamfunnet.

Utslippsfri maritim transport

Omstillingen av maritim sektor er en viktig prioritet for Enova, og krever innsats innen både fremdriftsteknologi og teknologi og løsninger som vesentlig tar ned behovet for tilført energi til fartøyet. Her kan Enova blant annet støtte teknologi som muliggjør operasjon uten utslipp av CO2, innovative løsninger for energiproduksjon om bord i fartøy, samt innovative energieffektiviserende løsninger. Det er også åpnet for pilotering av karbonfangst om bord i fartøy.

Industri 2050

Dette programmet retter seg mot industrielle punktutslipp, og kan støtte utvikling og realisering av teknologisprang som bidrar til en industri tilpasset lavutslippssamfunnet. Prosjekter kan omhandle reduksjon av bruk av fossile energibærere til oppvarming og mekaniske arbeidsprosesser, reduksjon av klimagassutslipp fra produksjonsprosesser eller fangst og permanent lagring av CO2. Både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp er omfattet av programmet.

Havvind 2035

For at flytende havvind skal kunne levere energi til konkurransedyktige priser i fremtiden, er vi avhengig av modning og utvikling innen flere teknologiområder. Enova kan støtte prosjekter som bidrar til innovasjoner, kostnadsreduksjoner og bærekraftige løsninger for elementer, delprosesser og konsepter innen havvind.

Fleksibilitet i energisystemet

Omstillingen til lavutslippssamfunnet er avhengig av et energisystem som er fleksibelt og så effektivt som mulig. Her kan Enova støtte prosjekter som skal utvikle eller investere i nye innovative løsninger som bidrar til økt samspill mellom elektrisk og termisk energi, demonstrerer teknologier som øker fleksibiliteten i energisystemet, tilgjengeliggjør nye termiske (varme- og kjøle-) løsninger eller muliggjør utslippsfri transport.

Teknologi for bærekraftige energibærere

For at bærekraftige og utslippsfrie energibærere skal kunne bli konkurransedyktige er det behov for kostnadsreduksjoner i alle ledd av verdikjeden. På dette området kan Enova støtte prosjekter som skal pilotere ny eller vesentlig forbedret teknologi for biodrivstoff, biogass og hydrogenbaserte energibærere. Prosjektene skal være knyttet til teknologi oppstrøms i verdikjedene, som produksjon, prosessering eller lagring.

Ny klimateknologi i bygge- og anleggssektoren

Enova kan støtte utvikling og realisering av ny teknologi som bidrar til omstilling mot en utslippsfri bygge- og anleggssektor. Dette kan være ny teknologi som bidrar til utviklingen mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, ny teknologi som muliggjør ombruk av byggematerialer i betydelig skala, eller nye løsninger for materialgjenvinning som kan gi produksjon av byggematerialer med lavt klimafotavtrykk.

Pilotering av banebrytende klimateknologi

Enovas seks tematiske teknologistøtteordninger favner ikke alle teknologier som kan være viktige for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova kan også støtte pilotering av ny og banebrytende energi- og klimateknologi. Prosjektet må utvikle teknologi som skal kunne ha betydelig påvirkning på omstillingen til lavutslippssamfunnet og ha en påvist klimaeffekt.