Regjeringen og budsjettpartner SV ble i desember enige om å tilføre 2,765 milliarder kroner ekstra til Enovas ramme fra Klima- og energifondet i 2024, melder Enova. 

Reduserte punktutslipp, energieffektivisering og utslippsreduksjoner innen tungtransporten er områdene som styrkes. Midlene skal ellers disponeres i tråd med formålet til fondet.

Punktutslipp

Utslippsreduksjonene i industrien krever ofte mye teknologiutvikling, med lange utviklingsløp. Enova bevilger allerede betydelige beløp til industrien. For å styrke innsatsen rettet mot teknologiutvikling og innovasjon for punktutslippene i industrien, økes bevilgningen til Klima- og energifondet med 1,5 milliarder kroner til dette formålet.

Tungtransport

Tungtransporten står for en betydelig andel av utslippene fra transportsektoren. Sammen med andre virkemidler som avgifter, offentlige anskaffelser og bruksinsentiver, bidrar Enova til markedsendringer og økt opptak av nullutslippsløsninger innen tungtransporten. For å forsterke denne innsatsen bevilges 285 millioner kroner til å støtte nullutslippskjøretøy og ladeinfrastruktur i tungtransporten.

Energieffektivisering

Enova styrker satsingen på energitiltak med 880 millioner kroner. Midlene skal anvendes i tråd med presiseringen av Enovas energimandat i tilleggsavtalen av 2023. Midlene skal i hovedsak styrke satsingen på energitiltak i yrkesbygg og boliger.

I tillegg økes Enovas generelle bevilgning med 100 millioner kroner for å styrke arbeidet med utslippsreduksjoner og omstilling.

Se Enovas oppdragsbrev og avtaler