Det er forventet at disse prosjektene vil redusere ikke-kvotepliktige utslipp med om lag 301 000 tonn CO2-ekvivalenter, melder Enova.

– Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Det gjør vi gjennom å støtte utviklingen av ny teknologi og sikre et velfungerende og effektivt energisystem. Resultatene for 2021 vurderer vi samlet sett som gode. Vi er i rute i henhold til avtalen vi har med vår eier staten, sier adm. direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, i en kommentar til årsrapporten.

Støtter de som går foran

Enova støtter en kommersiell utprøving av ny teknologi, men også fasen der hvor nye klimavennlige løsninger skal etablere seg i markedet. Målet er å avlaste de ulempene nye løsninger har, som pris, distribusjon og kjennskap.

– De som går foran i teknologiutviklingen tar en stor økonomisk risiko, og derfor har Enova fått i oppgave å være en fødselshjelper. Det er ingen liten oppgave, da det er umulig å forutsi hvordan samfunnet vårt er i 2050, og hvilke teknologier som vil vinne fram. Det vi derimot vet, er at vi vil trenge ny teknologi for å oppfylle klimamålene, sier Nakstad.

Størst potensial i transportsektoren

Enova støtter alt fra klima- og energiprosjekter i industrien og transportsektoren til mindre tiltak i norske hjem. Det største potensialet for klimatiltak utenfor kvotepliktig sektor, ligger i transportsektoren. Disse tildelingene utgjorde 44 prosent av de disponerte midlene og nær 73 prosent av utslippsreduksjonene i 2021.

– Noe tar lang tid og noe går forbausende raskt. Det er elektriske fartøyer til havs er et eksempel på. Fergesamband utlyses og etableres med lav- og nullutslippsløsninger. Helelektriske, ladbare og batterihybride løsninger finnes i havbruk, fiskeri, oljeservice og cruise, sier Nakstad, som roser engasjementet i den norske befolkningen og i næringslivet.

– Endringene som vi må gjennomføre de neste ti-årene for å nå klimamålene, er uten sidestykke. Det greier vi ikke uten de engasjerte menneskene og bedriftene som går foran og viser vei. De er vi i Enova så heldige å møte hver dag. Og vi er stolte av å være på lag med veibryterne, sier Nakstad.

Her finner du Enovas årsrapport for 2021.

Slik fordelte Enova støtten i 2021:

  • Forbruker: 375 millioner kroner til 7 265 prosjekter. Disse utgjorde 8 prosent av klima- og energifondets disponeringer. Dette inkluderer 7 131 tiltak støttet med 127 millioner kroner over Enova-tilskuddet, som er et virkemiddel rettet mot boligeiere og som er viktig for å skape engasjement rundt smarte klima- og energitiltak.
  • Transport: 2,1 milliarder kroner til 4 949 prosjekter innenfor transportsektoren. Disse tildelingene utgjorde 44 prosent av de disponerte midlene og nær 73 prosent av de totale utslippsreduksjonene i 2021.
  • Industri: 1,7 milliarder kroner i støtte til 240 industriprosjekter. Utgjør 35 prosent av den totale støtten og gir også betydelige utslippsreduksjoner.
  • Energi: 402 millioner kroner til 212 prosjekter som bidrar til videreutvikling av energisystemet.