Dette melder Inaventa Solar i en pressemelding.

Produktet er solfangere i helt nye materialer, som har lavere vekt og bedre miljøverdier enn metallene som brukes i tradisjonell solfangerproduksjon. Etter halvannet år med bygging og innkjøring, er produksjonsanlegget nå satt i gang med en årskapasitet på hele 600 000 kvadratmeter solfangere.

Solfangerkonseptet til Inaventa Solar er utviklet gjennom 25 år i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere, og innovasjonen består i å erstatte metaller med høytemperaturbestandige polymermaterialer. Et slikt skifte har vi allerede sett innenfor bil- og flyindustrien og innen produksjon av medisinsk utstyr. Mange solenergieksperter hevder at nettopp polymermaterialer er nøkkelen til å realisere det store potensialet til solvarme gjennom kostnadsreduksjon og estetiske innovasjoner. Utfordringen har bestått i å prosessere slike materialkvaliteter og omdanne dem til robuste og varige produkter.

Det har vært jobbet iherdig over flere tiår for å finne fram til det optimale materialet og de riktige produksjonsmetodene for å lage solfangere som tåler alle påkjenningene en solfanger blir utsatt for når den er installert. Per i dag er Inaventa Solar den eneste produsenten i markedet som har teknologi og produksjonsmetoder til å lage kvalitetssolfangere i polymermaterialer.

Produserer med ren vannkraft og solenergi, og sesonglagrer solvarme til vinterbruk

Fabrikken på Jevnaker var tidligere et fjøs som nå er bygget om til en moderne produksjonshall. Den drives av solenergi og ren vannkraft. I tillegg er det etablert et sesonglager for varme, der overskuddsvarme fra solfangere, som er integrert i fabrikktaket, og spillvarme fra produksjonslinjen mates ned.

- Produksjonsanlegget på Jevnaker vil være blant de største solfangerfabrikkene i Europa. Det er dimensjonert for å kunne dekke et raskt voksende marked for fornybar energi, både i Norge og internasjonalt. Varme står for nær 50 % av verdens energiforbruk, per i dag dekkes 70 % av dette med fossile energikilder, sier John Rekstad, daglig leder i Inaventa Solar.

Hvorfor polymermaterialer?

Markedet trenger en sterkere tilbudsside for å møte de tallfestede målene for innfasing av fornybar energi i energisystemene, og solenergi, både solceller og solfangere, antas å spille en viktig rolle i framtidens energisystem. For solvarme spesielt etterlyses ny teknologi som gir billigere produkter og bidrar til estetiske forbedringer.

Tradisjonelt lages solfangere i metaller. De produseres enkeltvis og i faste dimensjoner. Polymermaterialer tilrettelegger for effektive produksjonsprosesser, og produktene kan tilbys til en bedre pris og med større fleksibilitet. Produktene har også lavere vekt, noe som forenkler transport og håndtering på byggeplass. Polymersolfangere er også bedre egnet for bygningsintegrasjon, det vil si at produktet erstatter annen kledning og gjør tak og fasader til aktive energiprodusenter.

Materialet som brukes i Inaventa Solars solfangere er resirkulerbart, degraderer ikke og brytes ikke ned til mikroplast. Solfangeren har også kortere energitilbakebetalingstid enn tradisjonelle metallsolfangere, det vil si tiden det tar før solfangeren har produsert like mye energi som det som gikk med til å lage den. Det er energiproduksjon med lavest mulig fotavtrykk.

Solvarmemarked i vekst

Solvarmemarkedet har hatt en svakere utvikling enn markedet for solceller de senere årene, men prognosene fra det internasjonale energibyrået (IEA) peker nå på global vekst. I Europa er det flere land som opplever den største veksten på mange år, blant annet Tyskland hvor omsetningen økte med hele 26 % i 2020. Det er flere årsaker til denne utviklingen. Innfasing av ulike støtteregimer har vært avgjørende, men også det at varmebehov i stadig større grad får oppmerksomhet. Halvparten av verdens energiforbruk er relatert til varme, og det er en økende erkjennelse av at dette må adresseres sterkere dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål.

God hjelp fra offentlige støtteordninger

Det har vært krevende å realisere Inaventa Solars prosjekt, og støtte til finansiering har vært helt avgjørende. Teknologien har krevd store investeringer i produksjonsmidler for å komme i gang. Bak etableringen av Inaventa Solar ligger det altså mange års forsknings- og utviklingsarbeid, der bistand fra Forskningsrådet, Nordisk Energiforskning, Innovasjon Norge og EU har vært helt avgjørende. Gjennomføringen har skjedd i samarbeid med ledende internasjonale forskningsinstitusjoner. Samarbeidet har vært forankret i flere IEA-SHC tasks og i EUs rammeprogrammer.