Dette melder NVE.

Beregningen viser at strømmen som ble brukt i Norge, i hovedsak kom fra fornybare energikilder. Dette gjør at klimagassutslippet knyttet til å bruke strøm er lite, kun 17 g CO2e/kWh i 2019. 

Norsk kraftproduksjon står i en særstilling, med den høyeste andelen fornybar strøm i Europa, og er tilnærmet fri for utslipp. Vannkraft står for mesteparten av kraftproduksjonen, i tillegg til en økende andel vindkraft. Norge er samtidig tett koblet til det europeiske kraftsystemet, slik at noe av strømmen som brukes her i landet kan være produsert et annet sted og med andre produksjonsteknologier.

Beregningen av klimadeklarasjonen for fysisk levert strøm tar hensyn til at Norge utveksler strøm med landene rundt, og inkluderer også klimagassutslipp fra importert strøm. Metoden som er brukt avviker derfor fra det nasjonale utslippsregnskapet, som kun omfatter utslipp som finner sted innenfor landets grenser.

Klimadeklarasjon for fysisk levert strøm for 2019 viser at strømmen som ble brukt i Norge, i hovedsak kom fra fornybare energikilder. Vannkraft, vindkraft og annen fornybar kraft stod for til sammen 94 prosent av strømforbruket. Beregnet CO2-faktor for bruk av strøm i Norge i 2019, er 17 g CO2e/kWh. Det vil si at det gjennomsnittlige klimaavtrykket av å bruke strøm i Norge, var 17 gram CO2-ekvivalenter for hver kilowattime i 2019.

- Norsk strøm er fornybar og har et svært lavt klimaavtrykk. Det er viktig for meg at industrien og andre forbrukere har tilgang på god informasjon om strømforbruket i Norge. Det vil bidra til å synliggjøre at utfasing av fossil energi til fordel for strøm fra nettet er et godt klimatiltak i Norge, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) til regjeringen.no.

Nærmere om beregningen

Klimadeklarasjon for fysisk levert strøm er en forenkling av virkeligheten. Bruk av strøm har ingen direkte utslipp, men strømmen kan være produsert med ulike energikilder som har ulik klimapåvirkning. I praksis er det ikke mulig å spore hvor strømmen som leveres i stikkontakten kommer fra. Miljøpåvirkningen eller CO2-utslippet må derfor beregnes. Dette kan gjøres på ulike måter til ulike formål. Beregningen av Klimadeklarasjon for fysisk levert strøm tar utgangspunkt i kunnskap om sammensetningen av produksjonen i Norge og i de landene vi utveksler strøm med. Beregningen av en gjennomsnittlig CO2-faktor per kWh for strømforbruk i Norge, er basert på standardiserte faktorer for CO2-utslipp fra de ulike produksjonsteknologiene.