Dette melder Nordland fylkeskommune.

Strategien løfter fram bioenergi som et viktig innsatsområde for å lykkes med det grønne skiftet. Den peker på at fylkeskommunenes innsats vil være avgjørende for å forløse det regionale potensialet innen bioenergi.

Stort potensial for bioenergi i Nordland

- I Nordland er det svært store uutnyttede ressurser i form av virke fra lauvskogene og tynningsvirke fra plantefelt med gran og hogstavfall fra sluttavvirking. Bare 13 prosent av skogressursene utnyttes i dag. Det er derfor viktig å stimulere til økt uttak av ressurser som bare vil øke i mengde i årene som kommer. Dette kan gi økt verdiskaping i skogbrukssektoren, sier fylkesråd Haukland, og legger til at biogass produsert i fylket dessuten kan komme til å spille en rolle for økt forsyningssikkerhet og beredskap framover.

Sjømatnæringen må med

Utnytting av husdyrgjødsel er mer krevende og fordrer at gårdene ligger i relativt kort avstand fra et anlegg som skal produsere biogass. Det må også finnes et reelt overskudd av husdyrgjødsel som ikke kan utnyttes på tradisjonelt vis som gjødsel på gårdene. Biogassproduksjon på det enkelte gårdsbruk regnes i dag som for kostbart til at det er aktuelt annet enn i svært få tilfeller.

- Husdyrgjødsel må blandes sammen med med andre kilder, som for eksempel marine ressurser eller matavfall for å gi god nok effekt og økonomi i biogassproduksjonen. Fylkeskommunen ønsker å bidra til å trekke blå sektor sterkere inn i produksjonen av bioenergi. En voksende del av oppdrettsnæringen bygges nå slik at avfallsstoffene, som tidligere endte opp i havet, i større grad fanges opp og utnyttes. Sammen med avfall fra bearbeiding av fisken, er dette en verdifull råvare som kan inngå i energiproduksjon. Heri ligger store muligheter for synergieffekter der grønn og blå sektor kan virke sammen, spesielt siden mye av Nordlands landbruk er kystnært.

Sømna langt fremme

- Her er arbeidet som er satt i gang i Sømna gjennom Sømna Biogass Gårdsdrift SA svært interessant. Det er positivt at bøndene selv har gått sammen og stiftet et selskap med tanke på en bedre utnytting av husdyrgjødsla og økt verdiskaping. Anlegget vil være det første biogassanlegget i Nordland og det andre i Nord-Norge.

Viktig biogass

Strategien viser at potensialet for samhandlingsanlegg i Nordland er størst på Helgeland. Det fulle bildet vil imidlertid kreve at også fiskeavfall kartlegges. 

- Til tross for et betydelig større potensial i Nordland, gir dette seg per nå ikke utslag i bioenergiproduksjon, noe som antyder at det bør legges ned en større innsats framover for å kunne øke andelen utnyttet bioenergi, sier fylkesråden ifølge nfk.no.