Denne artikkelen er skrevet av Ann Christin Bøeng, SSB. Du finner originalartikkel, her!

Den store økningen i strømprisene fra 2021 er en hovedforklaring på at norske husholdningers energiregning har økt kraftig.

Mange fjell, daler, fossefall og vassdrag i Norge har gitt oss gode forutsetninger for å bygge ut vannkraft over hele landet. Vannkraften har gitt grunnlag for å bygge ut omfattende infrastruktur for å levere strøm til både husholdninger og næringer.

Siden 2013 har strøm stått for over 80 prosent av energibruken i norske husholdninger, men det har ikke alltid vært sånn. På 1960 tallet utgjorde strøm kun 35 prosent av total energibruk i boliger, og det var mer vanlig å bruke oljeprodukter og ved til oppvarming. Etter oljekrisa i 1973-1974, med ekstreme økninger i oljeprisene, gikk norske husholdninger markert over til å heller bruke strøm, og strømandelen steg til 60 prosent allerede i 1974. I 1983 tippet den over til 70 prosent. Deretter har den bare fortsatt å øke. I 2021 utgjorde strøm 84 prosent av husholdningenes energiforbruk, ifølge Energibalansen for Norge.

I denne artikkelen belyses disse spørsmålene:

  • Hvorfor og hvordan skiller energibruken i norske husholdninger seg fra andre land?
  • Er norske husholdninger blitt mer energieffektive over tid?

Artikkelen omtaler hovedsakelig husholdningenes energiforbruk til oppvarming, vannvarming og andre formål i boliger og fritidsboliger. Bensin og diesel brukt i biler er ikke inkludert. Men siden elbiler lades hjemme, så er dette strømforbruket tatt med i analysen.

Strøm brukes til oppvarming i Norge

Energipriser er en viktig forklaring på utvikling i energibruken i et land. Energiprisene gjenspeiler markedet for energiprodukter, og prisene påvirker hva slags energi vi baserer oss på. I Norge har vi tradisjonelt hatt blant de laveste strømprisene i Europa, og vi har tilpasset oss deretter. I 2021 utgjorde strøm hele 84 prosent av den totale energibruken i norske husholdningene, mens biobrensel og fjernvarme stod for henholdsvis 13 og 3 prosent. I mange andre europeiske land har strøm blitt sett på som en dyr luksusvare. De fleste andre europeere bruker derfor strøm mest til formål der de ikke har alternativer, for eksempel til lys eller til elektrisk utstyr.

I EU utgjorde strøm i gjennomsnitt bare 25 prosent av energibruken i boliger i 2020. Naturgass er viktigst i EU, og stod i gjennomsnitt for 32 prosent av husholdningenes energibruk. Ellers benyttes fjernvarme, oljeprodukter, biobrensel og kull/koks/torv. I Storbritannia stod naturgass for hele 64 prosent av energibruken i boliger i 2020, mens øvrig energibruk hovedsakelig var strøm eller biobrensel.

Av energien som går til oppvarming i EU, utgjorde strøm kun omtrent 5 prosent i gjennomsnitt, mens andelen strøm brukt til vannvarming og matlaging utgjorde henholdsvis 20 og 50 prosent. I Norge står strøm derimot for nesten tre fjerdedeler av energibruken til oppvarming og for rundt 95 prosent av energi til vannvarming. De aller fleste nordmenn har dessuten elektrisk komfyr.

Strøm brukes til nedkjøling i Gulf-statene

Det er noen få andre land som har en like høy, eller høyere andel strømforbruk enn Norge, deriblant de arabiske gulf-statene. I Saudi-Arabia, Qatar og Kuwait, ligger strømandelen i husholdninger på rundt 90 prosent. Som i Norge henger en høy strømandel sammen med historisk lave strømpriser, god økonomi på grunn av betydelig olje- og gassproduksjon og at de aller fleste har tilgang til strøm.

I Kuwait var husholdningenes strømpris i gjennomsnitt 0,007 US Dollar (cirka 6 øre/kWh) i 2020, men steg noe i 2021. Strømprisen til husholdninger i Kuwait har vært sterkt subsidiert, og rundt 95 prosent av produksjonskostnadene for strøm dekkes av staten. Siden det er ørkenklima i store deler av gulfstatene, så går imidlertid en større del av strømforbruket til nedkjøling enn til oppvarming. I Kuwait bruker husholdningene omtrent 70 prosent av strømforbruket sitt til klimaanlegg.

Norge produserer for det meste strøm fra ren vannkraft, mens gulfstatene hovedsakelig produserer strømmen sin fra naturgass og olje. Det høye og økende strømforbruket i husholdninger i Gulfstatene har blant annet ført til  høye CO2 utslipp. FN-statistikk viser at gulfstatene ligger helt på topp blant land med høyest CO2 utslipp per innbygger. Derfor har noen av disse, som Norge, målsetninger om å effektivisere energibruken, og også å gå over til strøm produsert fra fornybar energi. For eksempel har Kuwait planer om å nå nullutslipp av klimagasser innen 2060, mens Saudi-Arabia satser på solenergi, ifølge Enerdata.

Mange fattige land har også svært lave strømpriser, men det er ikke alle som har tilgang til strøm eller råd til mye elektrisk utstyr. Dette gjør at strømforbruket per husholdning er lavt til tross for de svært lave strømprisene. I for eksempel Sudan og Libya har  strømprisene ligget på kun noen få amerikanske cent per kWh ifølge Global Petroleum Prices, men det er kun henholdsvis rundt 55 og 70 prosent av befolkningen som har tilgang til strøm her.

SSBfigur-2-priser-p-strm-og (1) SSB.jpg

¹ Prisene er regnet om fra Dollar / kWh til norske kroner med Dollarkursen for Norge. Det er antatt ca  90 prosent virkningsgrad for bruk av gass, dvs. at prisen er dividert på 0,9. Det er for å korrigere for varmetap. Kilde: International Energy Agencey (IEA)/SSB

Mye rimelig geotermisk energi på Island

Island skiller seg ut i statistikken med det klart høyeste energiforbruket per person. Der bruker nesten 90 prosent av husholdningene geotermisk energi til oppvarming og vannvarming. Geotermisk energi er en form for fjernvarme, altså varmt vann i rør, basert på jordvarme som hentes opp fra borehull, og er en svært miljøvennlig energiform. Island har da også den høyeste andelen fornybar energi i Europa, mens Norge ligger på andreplass.

Videre er rundt 30 prosent av strømproduksjonen på Island er basert på geotermisk energi. De spesielle geologiske forholdene og mye vulkansk aktivitet har gitt Island et stort potensial for geotermisk energi, siden tynnere jordskorpe enn vanlig gjør at overflaten er nærmere varmen fra magmaen under jordskorpa. Jordvarme er relativt sett svært billig på Island da de har rikelig tilgang til dette.

Island er også en øy og driver verken med import eller eksport av strøm eller geotermisk energi. Derfor påvirkes energiprisene på Island i mindre grad av det som skjer ellers i Europa enn energiprisene i Norge.

Gass er tradisjonelt billigere enn strøm

Norge hadde den laveste strømprisen i 2020 av alle OECD-land, men den prosentvis største prisveksten på strøm i 2021. Med en strømpris i Norge på i gjennomsnitt 141,5 øre/kWh fratrukket strømstøtte, og 148 øre dersom støtten ikke er trukket fra, så nærmer vi oss prisnivået for OECD-landene samlet (155 øre/KWh i 2021).