Dette melder NVE.

- Det er fortsatt fire vindkraftverk som er under bygging, men disse har frist for idriftssettelse i løpet av 2022, sier Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef for miljøtilsynet i NVE.

De fleste av vindkraftverkene er bygget ut i perioden mellom 2016 og 2021. NVEs miljøtilsyn har fulgt vindkraftverkene i byggefasen.

- I løpet av de siste årene har vi vært på inspeksjoner ved alle nye vindkraftverk i byggefasen. For de aller fleste anleggene er det gjennomført flere inspeksjoner, sier Kråkenes.

Hun sier at inspeksjonene og kontrollene har avdekket få avvik.

-Totalt sett er det registrert få avvik fra planene som ligger til grunn for utbyggingene, sier Kråkenes.

Mer arbeid med vindkraft fremover

Selv om de fleste vindkraftverkene nå er over i driftsfasen, vil tilsynsarbeidet fortsette. Det er blant annet satt en rekke vilkår som NVE skal føre kontroll med.

- Vi kommer til å bruke mye tid fremover både på å føre systematisk kontroll med anleggene, men også på å følge opp henvendelser som vi mottar i sakene, sier Kråkenes.

Hun understreker at tilsynsarbeidet også er nødvendig for å innhente mer kunnskap om virkninger av vindkraftverk, og viser til NVEs pågående arbeid med oppfølging av stortingsmeldingen om vindkraft.

- Vi har blant annet fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om virkninger av vindkraft. Her ser vi på en rekke ulike temaer, som for eksempel nabovirkninger, naturmangfold og arealbruk. Kunnskapsgrunnlaget vil bli viktig for det nye konsesjonssystemet for vindkraft, sier Kråkenes.

Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget gjennomføres i tett samarbeid med andre myndigheter, og vil bli publisert på nettsidene til NVE innen utgangen av mars i år. Det er fortsatt pause i konsesjonsbehandlingen av nye vindkraftverk på land.