Dette melder Miljødirektoratet.

- Norge skal igjennom en stor omstilling i retning av lavutslippssamfunnet. Vi skal gå fra fossilt til fornybart og fra bruk og kast til en sirkulær og naturpositiv økonomi. Jeg gleder meg over den store innsatsen kommuner og fylkeskommuner legger ned for at vi skal nå klimamålene våre i Norge, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Bidrar til innovasjon og resultater

Støtteordningen Klimasats er for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Kommunene har søkt om 3,5 ganger mer penger enn Miljødirektoratet har til utdeling, så det blir stor konkurranse om midlene.

Fram mot sommeren skal Miljødirektoratet velge ut prosjektene som skal dele årets pott på 100 millioner kroner.

− Klimasats gir kommunene stor frihet til å finne lokalt tilpassede løsninger i arbeidet med å kutte utslipp. Erfaringen vår er at det skaper engasjement, innovasjon og resultater, i både små og store kommuner, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Flere tar i bruk utslippsfri teknologi

Siden Klimasats-ordningen ble opprettet i 2016, har kommunene fått støtte til over 1860 prosjekter.

Ordningen har bidratt til utvikling av ny teknologi og økt bruk av utslippsfrie maskiner og kjøretøy som gir umiddelbare utslippskutt. For eksempel har mange kommuner gått fra utprøving av noen få fossil- eller utslippsfrie maskiner på byggeplasser for 5-6 år siden, til nær helelektriske byggeplasser i 2022.

Støtten har også gitt mange kommuner mulighet til å identifisere klimatiltak i en tidlig fase av byggeprosjekter, og på den måten redusere klimafotavtrykket med 35-40 prosent.

Store utslippskutt fra anskaffelser, transport og mat

Mange kommuner har fått støtte til areal- og transportplanlegging. Andre kommuner har brukt Klimasats-støtte til å redusere matsvinn, ofte med et resultat på 25-30 prosent kutt i matsvinnet.

I tillegg har mange kommuner jobbet systematisk med å stille klimakrav i anskaffelser. Det har resultert i mer ambisiøse klimakrav i innkjøp for mellom 600 og 1600 millioner kroner.

Miljødirektør Ellen Hambro mener prosjektene viser at potensialet for lokalt klimaarbeid er enormt.

− Kommunene har store muligheter til å kutte utslipp i egen drift og bidra til omstilling i lokalsamfunnet. De er planmyndighet, de yter tjenester til innbyggerne sine, de kjøper inn varer og tjenester, og de eier og drifter bygg og infrastruktur. De klimavalgene som tas i kommunene, har stor betydning for om vi lykkes med overgangen til lavutslippssamfunnet, sier Ellen Hambro.

Behandler søknadene løpende fram mot sommeren

Miljødirektoratet starter søknadsbehandlingen nå i mars, og gir svar fortløpende. Målet er at alle søkere skal ha fått svar på søknaden sin innen utgangen av juni 2023.

Oversikten over hvem som har fått støtte vil offentliggjøres i slutten av juni 2023.

Dette søker kommunene på i 2023

En foreløpig gjennomgang av søknadsbunken for 2023, gir dette bildet av søknadene.