Olje- og energidepartementet foreslår den nye ordningen i samråd med Finansdepartementet. Samtidig sender Skattedirektoratet, på vegne av Finansdepartementet og i samråd med Reguleringsmyndigheten for energi (RME), forslag til endringer i forskrift om særavgifter på høring. Forslaget innebærer fritak fra avgiften for kraft fra fornybare energikilder som brukes på samme eiendom som produksjonsanlegget.

Dagens plusskundeordning er primært rettet mot husholdninger med egen strømproduksjon, og med en begrenset mengde overskuddskraft de ønsker å mate ut på nettet. Plusskunder betaler ikke fastledd for innmating og kan måle og avregne innmating og uttak i et felles målepunkt. Elektrisk kraft produsert til eget bruk har også fritak for elavgift. I dag er det i hovedsak eneboliger som omfattes av plusskundeordningen, og det er ikke tilrettelagt for bygg med flere strømabonnenter.  

–  Det er en økende interesse for å produsere fornybar strøm lokalt, og da særlig ved bruk av solceller. Jeg er glad for at vi med dette forslaget bedre legger til rette for egenproduksjon av lokal fornybar kraft, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Forslaget som nå sendes på høring gjør at man kan dele egenprodusert strøm med øvrige nettkunder på samme eiendom. Kunder som går sammen om å investere i fornybar strømproduksjon innenfor en felles eiendom vil dermed kunne utnytte produksjonen til å redusere sitt eget forbruk fra nettet og dermed redusere nettleien. Dette vil typisk gjelde kunder i flermannsboliger, leilighetskomplekser og næringsbygg.

De samlede kostnadene i strømnettet vil være om lag de samme som før. Det betyr at besparelsene i nettleie for dem som blir omfattet av ordningen må dekkes av dem som ikke tar del i ordningen. Det foreslås derfor en grense for hvor mye produksjon som kan deles per eiendom. Ved fastsettelse av grensen har man forsøkt å balansere ønsket om en utvidet ordning, med hensynet til å unngå økninger i nettleien for øvrige nettkunder.

Høringsfristen er 30. september 2022

RME sender forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet og avregningsforskriften på høring på vegne av Olje- og energidepartementet. Frist for å sende innspill og kommentarer er 30. september 2022.